Przejdź do treści

Student UKSW wśród pierwszych laureatów programu „Perły nauki”

Maciej Kiliszek, doktorant w dyscyplinie prawo kanoniczne i student V roku teologii został nagrodzony w 1. edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przeznaczonego dla wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów na prowadzenie badań.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło 1. edycję konkursu w ramach programu „Perły nauki”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem udziału w programie było m.in. przedstawienie projektu, którego koszt realizacji nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, nauk teologicznych, albo z dziedziny sztuki.

W pierwszej edycji programu „Perły nauki” wpłynęło 335 wniosków, spośród których wyłoniono 98 laureatów. Wśród nich znalazł się Maciej Kiliszek, który na realizację projektu badawczego”Kolegialne sprawowanie władzy w Kościele powszechnym” otrzyma dwieście tysięcy złotych.

– Głównym przedmiotem projektu jest refleksja na temat przyczyn, celów, form i sposobów realizacji władzy w sposób kolegialny w Kościele Chrystusowym, zwłaszcza przez sobór powszechny. Analiza przyczynowa, celowościowa, formalna i sprawcza zjawiska kolegialnego sprawowania władzy pozwoli lepiej zrozumieć zadanie i cel tego wyjątkowego sposobu sprawowania władzy w Kościele oraz sposoby jego wykonywania – wyjaśnia Maciej Kiliszek – Badania podejmowane na temat kolegialnego sprawowania władzy w Kościele są ważne ze względu na rozpoczęty w Kościele katolickim synod o synodalności, który w swojej formie zachęca wiernych do udziału w pracach synodalnych. Ukazanie udziału świeckich w wykonywaniu władzy w Kościele powszechnym ukazuje szczególny aspekt rady przy podejmowaniu decyzji kolegialnie lub indywidualnie – dodaje.

Badania mają charakter nowatorski, zarówno ze względu na przedmiot (rozumienie kolegialności w sprawowaniu władzy w Kościele powszechnym), jak i na okoliczności podjęcia tej tematyki (w związku z trwającym synodem o synodalności). Projekt będzie trwał 48 miesięcy.

Mgr lic. Maciej Kiliszek – absolwent prawa kanonicznego, obecnie jest na I roku Szkoły Doktorskiej UKSW w dyscyplinie prawo kanoniczne i studentem V roku teologii na Wydziale Teologicznym. Podczas studiów kilkukrotnie został wyróżniony Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, a w roku akademickim 2021/2022 otrzymał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe. Jest prezesem Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Regula Iuris organizującego Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

15 marca 2023