Przejdź do treści

Studiuj z nami inżynierię środowiska

Już 13 stycznia rusza rekrutacja śródroczna na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska. Na kandydatów czekają: innowacyjne specjalizacje, grono ekspertów-wykładowców oraz kształcenie o profilu praktycznym. Zapisy trwają do 7 lutego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są zarówno do absolwentów kierunku I stopnia, jak i tych, którzy chcą podjąć kształcenie w nowej dziedzinie nauki. Trwają 1,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Studenci zyskują nowe umiejętności, które dają im szerokie kwalifikacje z zakresu inżynierii środowiskowej.

Kształcenie jest realizowane w ramach unikalnej specjalizacji technologie gospodarki cyrkulacyjnej. Stanowi odpowiedź na politykę UE, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną. Studia prowadzone są na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW.

Efektywna nauka w nowoczesnych laboratoriach

Na studentów kierunku czeka kilkadziesiąt laboratoriów badawczych, w których realizowane są zajęcia praktyczne z inżynierii środowiska, chemii, biotechnologii, toksykologii, biologii molekularnej, biochemii, biologii i ekologii, mikroskopii, hydrobiologii czy mikrobiologii.  Wyposażenie laboratoriów jest na bieżąco monitorowane i uzupełniane o specjalistyczną aparaturę, która pozwala na prowadzenie innowacyjnych badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych.

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW organizuje także szkolenia, które pozwalają podnieść poziom wiedzy i umiejętności studentów, m.in. certyfikowany instalator PV, certyfikowany instalator PC, AutoCad czy techniki mikroskopowe.

Praktyczny kierunek przyszłości

Wykładowcami na kierunku inżynieria środowiska na UKSW są uznani eksperci, którzy zasiadają w licznych gremiach naukowych i badawczych. Są członkami m.in. Sektorowej Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców oraz w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji, a także Państwowej Rady Gospodarki Wodnej.

Na studiach II stopnia praktyki trwają aż 360 godzin, co pozwala studentom na niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Są realizowane w instytucjach, których profil działalności związany jest z inżynierią lub ochroną środowiska, m.in. przedsiębiorstwach energetycznych, komunalnych, wodociągowych, instytucjach państwowych (Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) czy prywatnych firmach, które zajmują się projektowaniem systemów ciepłowniczych.

Absolwenci z sukcesem

Po ukończeniu kierunku inżynieria środowiska na UKSW absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze projektowym, organizacyjnym, eksploatacyjnym i inwestycyjno-realizacyjnym. Specjalizują się w dziedzinach, dotyczących m.in. monitorowania i ograniczania zanieczyszczeń poszczególnych elementów środowiska, planowania działań w zakresie likwidowania zagrożeń środowiska czy projektowania i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę w instytucjach zajmujących się środowiskiem, jego ochroną i zarządzaniem, m.in. specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych, jednostkach naukowo-badawczych, zakładach przemysłowych i firmach komunalnych; jednostkach administracji państwowej i samorządowej, firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych czy własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Studia na kierunku inżynieria środowiska przygotują także do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Po ukończeniu studiów możliwe jest także uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rejestracja do 7 lutego

Rekrutacja śródroczna na kierunek inżynieria środowiska rozpocznie się 13 stycznia i potrwa do 7 lutego. Kandydaci mogą zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Egzamin wstępny dla kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich uzyskany na kierunku innym niż inżynieria środowiska lub pokrewnym odbędzie się 9 lutego. Szczegółowe informacje o rekrutacji i harmonogramie znajdują się na stronie Biura Rekrutacji UKSW.

09 stycznia 2023