Przejdź do treści

Studium Pedagogizacji

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
Przy UKSW działa Studium Pedagogizacji.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 ze zm.) ukończenie modułu zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub nauczyciela psychologa zapewnia absolwentowi przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczycielskiej w szkole lub w innej placówce wychowawczej po ukończonych studiach. Kształcenie zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii  i dydaktyki, jak również realizację odpowiednich praktyk zawodowych. Przygotowanie pedagogiczne ma na celu stopniowe wdrażanie studenta w działalność edukacyjną/dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą/, umożliwienie kontaktu z rzeczywistością szkolną oraz przygotowanie studenta do pracy jako nauczyciela i wychowawcy. 
 
Szczegółowe warunki realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla studentów kierunków prowadzonych jako studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia, studentów studiów jednolitych magisterskich oraz studiów doktoranckich określa Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia przygotowującego studentów UKW do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa. 
 
Moduł zajęć Studium Pedagogizacji zamieszczony jest w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2021 Rektora UKSW z dnia 9 kwietnia 2021r. 
 
 
 
09 sierpnia 2021