Przejdź do treści

Sukces nas wszystkich. Podsumowanie roku 2023 na UKSW

Mijający rok obfitował w wiele pozytywnych wydarzeń, które są wynikiem nieustannego rozwoju naszej Uczelni, pracy wszystkich członków społeczności akademickiej. Zakończyliśmy kolejny etap inwestycji związanych z rozbudową kampusu Wóycickiego. Osiągnęliśmy najlepszy dotychczas wynik w ewaluacji jakości działalności naukowej oraz olbrzymi sukces rekrutacyjny.

Tegoroczne działania inwestycyjne stały się możliwe dzięki przekazaniu Uczelni przez władze Warszawy w listopadzie 2022 roku w użytkowanie wieczyste centralnej część kampusu Wóycickiego o powierzchni blisko hektara. Już w marcu 2023 roku zburzony został budynek dawnego MarcPolu, który od lat szpecił to miejsce. W maju zrealizowaliśmy kolejny etap prac zaplanowany na ten rok, czyli wyburzenie dotychczasowej „szesnastki” będącej magazynem Uczelni. Na jej miejscu powstanie budynek dedykowany naukom medycznym i zapleczu administracyjnemu Uniwersytetu. Będzie to zarazem pierwszy moduł Centrum Symulacji Medycznych, którego budowa będzie podzielona na kilka etapów. Termin realizacji inwestycji planowany jest w nadchodzącym roku.

Burzenie MarcPolu

W 2023 roku rozpoczętych zostało wiele inwestycji infrastrukturalnych dotyczących zaplecza technicznego Uczelni. Przedsięwzięcia te pomogą znacznie obniżyć koszty funkcjonowania UKSW. Dodatkowe środki na UKSW, pozyskane w celach inwestycyjnych, to 38 milionów złotych. Zostaną one przeznaczone między innymi na budowę podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych, zakup kolejnych nieruchomości na kampusie Wóycickiego oraz budowę systemu cieplno-energetycznego. W zakresie inwestycyjnym Uczelnia ma imponujące plany na najbliższe dwa lata. Trwają prace nad pozyskaniem kompleksowego finansowania zaplanowanych już przedsięwzięć.

Burzenie budynku nr 16

– Inwestycja w zaplecze badawczo-dydaktyczne to inwestycja w przyszłość. Bez tego zaplecza, bez miejsca, w którym nasi naukowcy, pracownicy administracyjni, doktoranci i studenci będą mogli pracować i poszerzać swoją wiedzę, nie będziemy w stanie przekraczać kolejnych etapów ambitnego planu rozwoju Uczelni – mówi ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW podsumowując wydarzenia mijającego roku.

Summer Camp, Tydzień Studenta i Gala Diamentów

Rok 2023 obfitował w wiele sukcesów indywidualnych członków naszej społeczności. Wielu nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów zostało powołanych do specjalistycznych gremiów naukowych oraz organów przedstawicielskich środowiska akademickiego. Nasi naukowcy należą do grona często cytowanych uczonych, nie tylko w polskim środowisku naukowym, ale znajdują się również w prestiżowym gronie 2% najczęściej cytowanych uczonych na świecie.

Dzięki staraniom władz Uczelni 27 marca 2023 roku została otwarta nowa siedziba Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów UKSW. Stumetrowa przestrzeń w budynku 21 na kampusie Wóycickiego została zaprojektowana tak, aby służyć studentom do odpoczynku, nauki czy innych aktywności. Siedziba jest podzielona na trzy części. Pierwsza ma służyć studentom i doktorantom w przerwach między zajęciami, druga to sala konferencyjna. Trzecie, najmniejsze pomieszczenie tzw. cichej pracy, ma służyć przede wszystkim zarządom samorządów. Co najważniejsze, dzięki praktycznemu rozkładowi pomieszczeń, także podczas odbywających się konferencji czy posiedzeń zarządu, w największej sali bez przeszkód mogą przebywać inni i prowadzić rozmowy. To miejsce dla wszystkich studentów i doktorantów, ale także dla osób zaangażowanych w działalność samorządową.

Otwarcie nowej siedziby Samorządu Studentów i Doktorantów UKSW

– Nie mogło być inaczej. Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów UKSW to ludzie i zarazem instytucje. Studenci i doktoranci znaleźli wreszcie swoje godne miejsce w murach Uczelni. Dzięki pozyskaniu zewnętrznego finansowania udało się nie tylko wyposażyć i wyremontować siedzibę, ale odciążyć budżety samorządowe. To oczywiście nie jedynie nasza zasługa, ale przede wszystkich młodych ludzi, którzy działając w samorządzie uczą się przedsiębiorczości. Ostatni rok był pod tym względem imponujący. Istotne znaczenie miała bez wątpienia działalność Fundacji „Pro Polonia”, która wypracowała bardzo dobry model współpracy z samorządami, ale bez zaangażowania młodego ducha samorządowców żaden z tych projektów nie zostałby zrealizowany. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że raduje również władze samorządów studenckiego i doktoranckiego. Nasza współpraca była i będzie owocna – dodaje Rektor UKSW.

Samorząd Studentów UKSW i Samorząd Doktorantów UKSW zorganizował wiele wartościowych przedsięwzięć skierowanych przede wszystkim do studentów i doktorantów, ale także do całej wspólnoty akademickiej. Niezawodni studenci z Samorządu Studentów UKSW oprócz tradycyjnego obozu integracyjnego „Summer Camp”, który w tym roku, we wrześniu odbył się w mazurskiej miejscowości Worliny i zgromadził rekordową liczbę ponad 150 studentów, zorganizowali także nową inicjatywę samorządu – „Tydzień Studenta”.

Bieg o Puchar Rektora UKSW podczas Tygodnia Studenta

Październikowe wydarzenie miało na celu stworzenie studentom przestrzeni do poznania Uniwersytetu oraz integrację społeczności akademickiej i lokalnej. Były to różnorodne aktywności sportowe, naukowe i kulturalne przeznaczone dla całej wspólnoty akademickiej i mieszkańców Bielan. W czasie Tygodnia odbył się Bielański Przegląd Talentów, prezentacja kół naukowych, międzywydziałowy turniej sportowy w koszykówkę, siatkówkę i futsal, warsztaty taneczne, bieg o puchar Rektora oraz otrzęsiny.

Środowisko młodych badaczy, za sprawą Samorządu Doktorantów UKSW, wzięło udział w pierwszym w historii Uniwersytetu „Dniu Doktoranta”, którego celem była integracja środowiska oraz szkolenia w zakresie funkcjonowania młodych naukowców w zawiłym systemie prawnym. Ważnym elementem tego spotkania były szkolenia z zakresu redagowania wniosków o zewnętrzne finansowanie badań naukowych, tak aby miały jak największe szanse powodzenia. 

Summer Camp

Pierwszy raz w historii UKSW odbyła się także Gala Diamentów zorganizowana przez Samorząd Studentów UKSW przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Dzielnicy Bielany i Bielańskiego Ośrodka Kultury. Podczas gali nagrodzeni zostali nie tylko najlepsi wykładowcy i ćwiczeniowcy z każdego wydziału ale także „patroni” i „przyjaciele” samorządu. Gala dostarczyła wspólnocie akademickiej wielu emocji i wzruszeń.

Gala Diamentów UKSW

Kolejnym ważnym wydarzeniem, integrującym naszą społeczność, które odbyło się po raz pierwszy w historii UKSW, była wspólna wyprawa żeglarska. Wyjazd zorganizowała, z inicjatywy ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora naszego Uniwersytetu, Fundacja „Pro Polonia”, we współpracy z UKSW oraz Samorządem Doktorantów i Studentów. W rejsie wzięło udział siedemdziesięciu pracowników, doktorantów i studentów oraz członków Polonii. W programie wyjazdu znalazły się gry integracyjne, zajęcia z fizjoterapeutą, poranna i wieczorna gimnastyka, muzyka i wspólne spędzanie czasu. Uczestnicy rejsu otrzymali stosowne przeszkolenie żeglarskie, a nad bezpieczeństwem, poza profesjonalnymi sternikami, czuwali ratownicy wodni.

Żagle UKSW

W ramach projektu zorganizowano również zawody w kulturystyce oraz doposażono siłownię w Centrum Sportowym UKSW. Planowane są kolejne zajęcia dla pracowników, doktorantów, studentów oraz Polonii.

Zajęcia w hali sportowej na kampusie Wóycickiego

Zadania dla społeczności akademickiej

Wspólnota akademicka poza aktywnościami sportowymi i rekreacyjnymi, miała możliwość integracji także podczas wyjść kulturalnych. Dzięki nawiązanej współpracy między naszą Uczelnią a Teatrem Ateneum, około pięciuset pracowników i studentów UKSW mogło bezpłatnie lub w bardzo atrakcyjnej cenie obejrzeć spektakle w czerwcu, lipcu i wrześniu.

Nasza społeczność miała okazję integracji i świętowania przy okazji Święta UKSW, które poprzedziła Msza Święta w Kościele św. Krzyża w Warszawie oraz podczas inauguracji roku akademickiego. Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW ks. Kazimierz kard. Nycz podkreślił, że „potrzebujemy uczelni, które nie tylko oferują dobrą dydaktykę, przygotowanie do życia, ale też formację”. Kard. Kazimierz Nycz pytał również: „Czym możemy zaimponować dziś młodemu pokoleniu? Na pewno formacją kształtującą ludzi o silnych, dobrych postawach, na których buduje się autentyczną wiarę”. To, jak mówił Arcybiskup Metropolita Warszawski „świadectwo życia księży, pań i panów profesorów, asystentów i wszystkich, którzy spotykają się jako społeczność i wspólnota uczelni jest kluczowe w procesie formowania młodego pokolenia”, jest zadaniem stojącym przed wspólnotą akademicką. UKSW wypełnia je poprzez działalność Duszpasterstwa Akademickiego oraz w codziennej pracy wielu świeckich i duchownych wykładowców.

Kard. Kazimierz Nycz podczas Święta Uczelni

Dla naszej Uczelni szczególnie ważna jest pamięć o tych, którzy ją współtworzyli i nadal współtworzą. Dlatego w 2023 roku wprowadziliśmy wewnętrzne regulacje prawne dotyczące statusu emerytowanego profesora UKSW. Podczas spotkania świątecznego Rektor UKSW wręczył akty mianowania na tę godność 60. emerytowanym profesorom oraz profesorom uczelni, którzy są szczególnie zasłużeni dla Uniwersytetu i mają wybitną pozycję w środowisku naukowym, zwłaszcza międzynarodowym. Podtrzymywanie więzi z emerytowanymi pracownikami Uczelni, którzy byli częścią naszej społeczności akademickiej to wyraz nie tylko pamięci i wdzięczności, ale również łączenie pokoleń oraz korzystanie z doświadczeń osób szczególnie zasłużonych dla naszego Uniwersytetu.

Emerytowani Profesorowie UKSW

Wyniki ewaluacji: 44 uprawnienia

Poza wieloma, tak różnorodnymi wydarzeniami integrującymi społeczność UKSW mamy powody do radości także w dziedzinie jakości kształcenia oraz prowadzenia działalności badawczej. Ostateczne wyniki ewaluacji wskazują, że wszystkie dyscypliny uprawiane i oceniane na UKSW – a jest ich łącznie 22 – uzyskały prawo do nadawania stopnia doktora i tyleż stopnia doktora habilitowanego. To w sumie 44 uprawnienia. Dotychczas UKSW posiadało 14 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 – doktora habilitowanego. Wszystkie kierunki kształcenia otrzymały, po stosownych wizytacjach zewnętrznych, pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Co szczególnie cieszy, na 6 lat ocenę pozytywną otrzymał kierunek lekarski.

Najlepsza ocenę A+ otrzymały dwie dyscypliny uprawiane na naszej Uczelni: literaturoznawstwo i prawo kanoniczne. Sześć dyscyplin naukowych uzyskało kategorię A. Są to: nauki teologiczne, filozofia, historia, nauki o sztuce, nauki prawne i psychologia. Kategorię B+ otrzymało łącznie 14 dyscyplin: archeologia, ekonomia i finanse, językoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o rodzinie, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, matematyka, nauki chemiczne i nauki fizyczne.

Stoisko UKSW na targach „Perspektyw”

Wyniki ewaluacji przekładają się na coraz większy prestiż i znaczenie naszej Uczelni na akademickiej mapie Polski. Zajęliśmy ósme miejsce w kategorii „Potencjał naukowy” w rankingu „Perspektyw”. Potwierdzeniem tego jest tegoroczna rekordowa liczba kandydatów na studia. W rekrutacji chęć studiowania na UKSW zgłosiło ponad 20 000 osób. Największym powodzeniem cieszył się w tym roku kierunek lekarski (27 osób na jedno miejsce) z progiem punktowym 86,6 pkt, psychologia (odpowiednio-21 osób na miejsce) z progiem 80,6 pkt oraz komunikacja medialno-kulturowa (10 osób na miejsce) z progiem 79,2. Na kolejnych miejscach uplasowały się stosunki i prawo międzynarodowe a także dziennikarstwo ogólne (prawie 8 osób na miejsce), zarządzanie publiczne oraz ekonomia i pielęgniarstwo (prawie 6) a także archeologia oraz prawo (5).

Dzień Otwarty na UKSW

Między nauką a biznesem

W mijającym roku podpisaliśmy wiele umów biznesowo-naukowych, między innymi z PKN Orlen, Polską Grupą Zbrojeniową, Okręgową Izbą Radców Prawnych. Realizowaliśmy społeczną odpowiedzialność nauki poprzez działania EZRA UKSW sp. z o. o., która prowadzi środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w kilkunastu placówkach w całej Polsce.

Laboratoria MCB

Aktywną działalność prowadziły najmłodsze jednostki badawcze uczelni, między innymi Multidyscyplinarne Centrum Badawcze w Dziekanowie Leśnym, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, Centrum Gospodarki Światowej, Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się Społeczeństwa. Referencyjny Ośrodek Badawczy oraz zainaugurowane w tym roku Narodowe Centrum Polityki Zdrowotnej i Badań nad Nierównościami w Zdrowiu. Szczególną rolę w budowaniu tożsamości naszej uniwersyteckiej wspólnoty miało naukowo-badawcze Centrum Myśli bł. Stefana Wyszyńskiego, którego zadaniem jest promowanie osoby oraz dzieła Patrona Uczelni.

Podpisanie umowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych

Wydział Medyczny Collegium Medicum wzbogacił się o dwie nowe katedry, w których studenci będą odbywali kształcenie praktyczne: Katedrę Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz  Katedrę Neurologii.

Zwyczajna aktywność pracowników uczelni przerodziła się w sukces UKSW w roku 2023. Rekordowa liczba zrealizowanych wyjazdów pracowników Uczelni w ramach Programu Erasmus+, nowe umowy dotyczące współpracy międzynarodowej, prawie 40 grantów z agencji wykonawczych, między innymi z Narodowego Centrum Nauki oraz liczne aktywności nauczycieli akademickich, pracowników administracji, doktorantów i studentów, dają perspektywę dalszego prężnego rozwoju UKSW. W ramach grantu pozyskanego z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej otworzyliśmy Welcome Center dla zagranicznych studentów i doktorantów, które obok działalności integrującej społeczność międzynarodową, ma na celu promocję działań Uczelni na arenie międzynarodowej.

Praca, oddanie i zapał

W mijającym roku Uczelnia prowadziła wiele działań propracowniczych, wśród których wymienić należy podnoszenie kompetencji pracowników w obszarach dydaktyki, działalności badawczej oraz organizacyjnej. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. UKSW jest pracodawcą równych szans, dlatego ogromną wagę przykładamy do podnoszenia jakości pracy nauczycieli akademickich i pracowników administracji nie tylko w zakresie odpowiedniego zaplecza technicznego, ale również podnoszenia wynagrodzeń. Uczelnia wciąż stara się o pozyskiwanie środków zmierzających do konkurencyjnego wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników. Tylko w 2023 roku w ramach zwiększeń subwencji UKSW przeznaczyło prawie 16,5 miliona złotych więcej niż w 2022 roku na wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji. Dodatkowo w październiku każdy pracownik Uniwersytetu otrzymał jednorazowy dodatek w związku z 250. Rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Na ten cel Uczelnia przeznaczyła 1 825 500,00 złotych pochodzących z celowego zwiększenia subwencji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Rzetelna praca, oddanie i zapał. To wszystko okraszone wielką pasją do ludzi i do Uniwersytetu. To recepta na sukces także w przyszłości. Dziękując za rok 2023 wkraczamy z nadzieją i jeszcze większą chęcią do pracy w rok 2024. W dzisiejszym świecie musi znaleźć się miejsce dla człowieka myślącego, dobrze wykształconego, odpowiedzialnego i wiedzącego, co jest prawdą, a co fałszem, co honorem, a co zdradą. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Każdy z nas włożył swój wkład w sukces mijającego roku. Oby przyszły rok był dla nas równie dobry jak mijający. Wielu sukcesów w życiu zawodowym, doktoranckim i studenckim. Pomyślności w życiu prywatnym i Bożego Błogosławieństwa we wszystkim co robimy – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski składając podziękowanie za mijający rok.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW
28 grudnia 2023