Przejdź do treści

Sukcesy naukowców i Wydawnictwa UKSW

W ostatnim czasie naukowcy naszej Uczelni zostali odznaczeni zaszczytnymi wyróżnieniami i powołani do prestiżowych gremiów.

Prof. Elżbieta Karska, dyrektor Szkoły Doktorskiej UKSW, kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, otrzymała dyplom i insygnia Profesora Honoris Causa Akademii Krzemienieckiej (Krzemienieckiej Regionalnej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki). Wyróżnienie to zostało przyznane w dowód uznania wybitnych kompetencji naukowych prof. Karskiej w zakresie międzynarodowego prawa ochrony praw człowieka oraz współpracy naukowej z krzemieniecką uczelnią.

Akademia jest kontynuatorem tradycji Liceum Krzemienieckiego, działającego w latach 1805–1831, reaktywowanego w latach 1922–1939, zwanego także Atenami Wołyńskimi. Jego absolwentem był m.in. Juliusz Słowacki. Odegrało ono znaczącą rolę w rozwoju kultury i nauki polskiej na Wołyniu. Obecnie Akademia Krzemieniecka posiada status wyższej uczelni, która prowadzi studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Wydawnictwo Naukowe UKSW podczas 25. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, otrzymało wyróżnienie w konkursie GAUDEAMUS za wydanie monografii dr Magdaleny Woźniewskiej-Działak „W poszukiwaniu koncepcji narodu. Między historią idei a historią i antropologią kultury polskiej XIX wieku”.

Dr hab. Anna Czyż, prof. ucz.  została wybrana na prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki podczas walnego zjazdu delegatów oddziałów SHS. Stowarzyszenie Historyków Sztuki powołane zostało w Krakowie w 1934 r., a prof. Czyż została czternastym prezesem tej prestiżowej instytucji skupiającej historyków sztuki, konserwatorów i muzealników.

Prof. Anna Czyż jest historyczką sztuki, nowożytniczką specjalizującą się w sztuce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są m.in. fundacje artystyczne, ideowa i propagandowa funkcja sztuki. Zajmuje się także sztuką sepulkralną, a w szczególności inwentaryzacją zabytkowych nekropolii na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej.

Dr Igor Kilanowski, adiunkt na Wydziale Prawa Kanonicznego i dyrektor Kancelarii Rektora UKSW został powołany przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego na członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to powołany w 2019 r. pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Powstała z inicjatywy wicepremiera i przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego, jako odpowiedź na postulaty środowisk młodzieżowych. Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Dr Milena Kindziuk z IEMiD WT otrzymała nominację do Nagrody Totus Tuus za rok 2022 w kategorii:  „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” za „pionierskie prace odkrywające nieznane fakty dotyczące św. Jana Pawła II i Jego rodziny, w tym książki o rodzicach i bracie”. Dyplom wręczył kard. Kazimierz Nycz, podczas uroczystej Gali Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na Zamku Królewskim w Warszawie.

27 października 2022