Przejdź do treści

Święto nauki UKSW

Uroczysta promocja doktorów, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom i stypendystom MEiN oraz wręczenie medali KEN zasłużonym pracownikom były ważną częścią obchodów Święta UKSW 2023.

W przeddzień głównych uroczystości Święta UKSW na kampusie Dewajtis,  w wypełnionej po brzegi Auli Jana Pawła II, w czasie posiedzenia Senatu UKSW, odbyła się nadzwyczajna ceremonia. Aż 94 doktorów odebrało dyplomy potwierdzające uzyskanie w mijającym roku akademickim pierwszego stopnia naukowego, 11 osób, odebrało dyplomy doktora habilitowanego, zaś  trzy otrzymały gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora. 

— Trud waszych zmagań, waszego poszukiwania prawdy i jej odkrywania, dziś w tej uroczystości, w sposób wyraźny się materializuje – powiedział w przemówieniu inaugurującym uroczystość ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, wszystkim serdecznie gratulując.  

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW

Jesteśmy wyjątkową Uczelnią – żywym pomnikiem kard. Wyszyńskiego

Rektor UKSW zauważył, że obchody święta Uczelni zawsze skłaniają do refleksji nad miejscem naszego Uniwersytetu i jego rolą we współczesnym świecie. – W krwioobieg naszego Uniwersytetu, w nas samych, wpisana jest wielka troska o jakość nauki i rozwój oparty przede wszystkim na fundamentach chrześcijańskich. Mamy bardzo istotne zadanie do spełniania, które czy chcemy czy nie, jest zarazem naszą odpowiedzialnością za los społeczeństwa, państwa i Kościoła – dodał.

– Kształcimy się i rozwijamy dla siebie, ale nie możemy stracić optyki wspólnoty: akademickiej i obywatelskiej – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. – Wyzbywając się egoizmu, czyńmy tak jak nas nauczał błogosławiony Patron, kard. Stefan Wyszyński: „Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali”. Tę stal musimy wyrzucić z naszego analizowania – to się nam opłaca, do tego się przyłożę, bo będę miał korzyść. Musimy na nowo odkrywać i wpisywać w nasze działania altruizm, dostrzegając, że nie jesteśmy tu sami, że nas sukces nie jest tylko wynikiem naszej pracy, ale że na ten sukces mieli wpływ także inni ludzie – podkreślił Rektor UKSW.

Nowi profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy są najlepszym dowodem wysokiej jakości nauki i kształcenia na naszej Alma Mater. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski podkreślił, że jako UKSW mamy się czym chwalić.

– Obecnie mamy aż 44 uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, podczas gdy jeszcze niedawno było to 14 uprawnień do nadawania doktoratów i 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Ewaluowane dyscypliny naukowe uplasowały się w polskiej czołówce: dwie uzyskały kategorię A+, sześć dyscyplin kategorię A, zaś 14 dyscyplin kategorię B+ – mówił Rektor UKSW. – Nie ma na UKSW żadnej kategorii naukowej, która nie niosłaby za sobą uprawnień do doktoryzowania i habilitowania. Nie ma żadnej kategorii B. To  jest nasz wspólny wynik i sukces – podkreślił.

Jak zauważył Rektor UKSW: „jesteśmy społecznością akademicką wyjątkowej uczelni – Uczelni kardynała Stefana Wyszyńskiego – żywego pomnika Prymasa Tysiąclecia.

-Dał nam on jasny testament do spełnienia, o którym zawsze chcę, żebyśmy pamiętali – mamy być orłami, mamy być odważni, mężni i nieustępliwi w poszukiwaniu i poznawaniu prawdy – zakończył ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Sławomir Adamiec, dyrektor generalny MEiN

Odznaczenia ministerialne

Wręczanie odznaczeń i dyplomów rozpoczęło się od przyznania medali Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymało je 13 pracowników naszej Uczelni. Wręczył je, w asyście Rektora UKSW,  Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki (lista nazwisk poniżej), który odczytał list gratulacyjny ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. „Jestem pewien że otrzymane przez Państwa odznaczenia stanowią symboliczne uhonorowanie wieloletniej pracy, której istotą jest rozwój, jak również upowszechnianie myśli naukowej” – napisał Minister, gratulując także nowym doktorom i doktorom habilitowanym.  

Następnie Rektor UKSW wręczył listy gratulacyjne pracownikom naszej Uczelni, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali tytuł profesora. Ich nazwiska odczytał prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prorektor ds. finansowych.  Są to: prof. dr hab. Elżbieta Karska, profesor  nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; prof. dr hab. n. med. i n. o. zdrowiu  Filip M. Szymański,  profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne oraz prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, profesor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prof. dr hab. Elżbieta Karska, prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Promocje doktorskie, dyplomy habilitacyjne

W mijającym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskało 11 pracowników naukowych UKSW, o czym poinformował ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof, ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Dyplomy wręczył im Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski w asyście właściwego dziekana Wydziału oraz dyrektora Instytutu. (lista nazwisk poniżej).

Oczekiwanym przez wielu gości, przybyłych na uroczystość na kampus Dewajtis, momentem, były promocje doktorskie. Przeprowadziła je, przyjmując przysięgę nowo promowanych doktorów,  dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia.  Nowi doktorzy w odczytanej po łacinie przysiędze przyrzekali „zachować we wdzięcznej pamięci” Uczelnię, na której zdobyli pierwszy stopień naukowy. Przysięgali także, że badania naukowe w swoich dyscyplinach „ochoczo i gorliwie będą uprawiać i rozwijać”  nie z chęci „marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego”.   

Po odebraniu dyplomów

Dyplomy doktorskie nowo promowani odbierali z rąk Rektora UKSW w asyście swoich promotorów, a także promotorów pomocniczych, dziekanów Wydziałów oraz dyrektorów Instytutów, w których pisali prace (lista nazwisk poniżej).

W imieniu nowo promowanych doktorów dziękował promotorom i promotorom pomocniczym  dr Radosław Gosiewski.  – Przez uzyskanie zaszczytnego miana doktora przyjęliśmy też na siebie zadanie, by naszą postawą w dalszej pracy badawczej sławić dobre imię Uniwersytetu. W imieniu wszystkich nowo wypromowanych doktorów pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by przez rzetelne badania oraz uczciwe i rzetelne prezentowanie ich wyników służyć jedynej Prawdzie, a tym samym promować Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego jako dobrą markę w świecie nauki w Polsce i zagranicą – zapewnił.

Stypendia ministerialne dla najlepszych studentów  

Troje studentów naszej Uczelni za „znaczące osiągnięcia” otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023. Są to: Anna Edyta Gajda, studentka prawa kanonicznego na WPK, Ewelina Jałonicka, studentka kierunku lekarskiego na WM.CM i Alan Kosecki student prawa na WPiA. Dyplomy stypendystom wręczył, w asyście Rektora UKSW, Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki.

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. w czasie promocji doktorskich

Rozwój infrastruktury Uczelni

Prowadzenie zaawansowanych badań naukowych, kształcenie wysokowykwalifikowanych kadr wymaga dalszego rozwoju nowoczesnej infrastruktury. Mówił o tym w swoim przemówieniu ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. Przypomniał, że dzięki pozyskaniu przez Uczelnię około hektara terenu w centralnej części kampusu Wóycickiego i  zburzenie szpecącego od lat budynku dawnego MarcPolu stanie tu nowoczesny gmach. Kolejny zaś, w miejscu zburzonego w maju  budynku tzw. szesnastki, gdzie powstanie nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, z którego korzystać będą studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medium. 

Rektor UKSW przypomniał także, że w mijającym roku akademickim otwarta została filia UKSW – trzeci kampus w Dziekanowie Leśnym, w którym działa Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, realizujące już pierwsze projekty związane z łączeniem gospodarki i nauki.

­– Dziś mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć: jesteśmy prawdziwym uniwersytetem – universitas, który na fundamentach teologicznych, humanistycznych oraz społecznych buduje i rozwija kolejne gałęzie nauki, które działają w dyscyplinach doświadczalnych i wdrożeniowych.

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

„To, co dla rozumu jest Prawdą, dla wyboru człowieka jest dobrem”

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych poprzedziła Msza św. w intencji promowanych, którą w bielańskim kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP koncelebrował ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz., dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych WT UKSW.

Msza święta w intencji promowanych

W homilii ks. prof. dr hab. Marek Tatar, prodziekan Wydziału Teologicznego ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych nawiązał do słów kard. Josepha Ratzingera, który mówił, że tylko Prawda jest najbardziej właściwa, tylko ona nas interesuje, szczególnie wtedy, gdy jest połączona z miłością. Kaznodzieja podkreślił zasadniczą różnicę między tymi, którzy chcą „prawdę odkryć” i tymi, którzy chcą „prawdę tworzyć”.

– Potrzeba ogromnej pokory naukowej i świadomości, że dotknęliśmy tylko części tej wielkiej Prawdy, która przerasta nasz umysł, nasze możliwości, nasze ambicje. I dlatego domaga się pokory. Prawda to rozum i poznanie, miłość to dobro. To, co dla rozumu jest Prawdą, dla wyboru człowieka jest dobrem – mówił ks. prof. Marek Tatar. Na postawione przez siebie pytanie „jakie jest dziś zadanie Uniwersytetu” odpowiedział słowami niemieckiego teologa i filozofa religii, Romano Guardiniego: „Jeśli Uniwersytet ma znaczenie duchowe, to tylko jako miejsce, w którym stawia się pytanie o Prawdę, o czystą Prawdę. Nie ze względu na cel, ale ze względu na nią samą, dlatego że jest Prawda i jest interesująca”.

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali:

dr Piotr Dejneka, dr Monika Frajnt – Dąbrowska, dr Maciej Fuszara, ks. dr Rafał Kamiński,

 dr Grzegorz Kęsik, dr Michał Latawiec, dr Magdalena Markocka, dr hab. Jarosław Piotrowski, dr hab. Witold Starnawski, prof. ucz., dr Elżbieta Sobczak, prof. dr hab. Jacek Tomczyk, ks. dr hab. Waldemar Woźniak, prof. ucz., dr hab. Agnieszka Zduniak, prof. ucz.

Dyplomy doktorów habilitacyjnych odebrali: 

Wydział  Filozofii Chrześcijańskiej: ks. dr hab. Marek Dobrzeniecki (filozofia), ks. dr hab. Dariusz Kucharski (filozofia), dr hab. Włodzimierz Strus (psychologia) 

Wydział  Społeczno–Ekonomiczny: ks. dr hab. Wojciech Sadłoń (nauki socjologiczne)  

Wydział Prawa i Administracji: dr hab. Dominik Bierecki (nauki prawne), dr hab. Jakub Czepek (nauki prawne), dr hab. Izabela Gawłowicz (nauki prawne)   

dr hab. Łukasz Kułaga (nauki prawne), dr hab. Radosław Mędrzycki (nauki prawne), dr hab. Sebastian Sikorski (nauki prawne) 

Wydział Teologiczny: ks. dr hab. Tomasz Kopiczko (nauki teologiczne) 

Dyplomy doktorskie odebrali:

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

dr Mikołaj Stolarski (promotor dr hab. Henryk Gasiul, prof. ucz.), dr Katarzyna Włodarska (promotor dr hab. Henryk Gasiul, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Jarosław Jastrzębski), dr Justyna Harasimczuk, dr Yong Lu, dr Michał Obidziński (promotor dr hab. Marek Nieznański, prof. ucz.)
dr Maria Kwiatkowska, dr Klaudia Ponikiewska (promotor dr hab. Włodzimierz Strus)

Wydział Nauk Historycznych

dr Aneta Maria Hoffmann (promotor dr hab. Adam Dziurok, prof. ucz.), dr Mirosław Olszycki (promotor ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ucz.), dr Michał Karol Korwin-Szymanowski (promotor dr hab. Dariusz Makiłła, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej), dr Katarzyna Krawczyk (promotor prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, promotor pomocniczy dr Katarzyna Paduch), dr Tadeusz Jan Długoborski (promotor dr hab. Krzysztof Sychowicz, prof. Akademii Nauk Stosowanych), dr Anna Maria Włoch (promotor prof. dr hab. Jan Żaryn), dr Katarzyna Hanna Zdeb (promotor prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński), dr Kamil Michał Rabiega (promotor prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)

Wydział Nauk Humanistycznych

dr Maciej Wojciech Klociński (promotor prof. dr hab. Tomasz Chachulski, promotor pomocniczy dr Magdalena Ślusarska), dr Katarzyna Kossowska (promotor prof. dr hab. Tomasz Chachulski), dr Elżbieta Sadoch (promotor prof. dr hab. Tomasz Chachulski, dr hab. Małgorzata Wrześniak, prof. ucz.), dr Anna Krystyna Goworek (promotor prof. dr hab. Krzysztof  Koehler), dr Paulina Aneta Osmólska (prof. dr hab. Piotr Mitzner), dr Katarzyna Gołos-Dąbrowska (promotor dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.), dr Sylwia Stolarczyk (promotor dr hab. Jan Zieliński).

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

dr Maria Suwińska, dr Bożena Tkacz (promotor dr hab. Sławomir Michalik, prof. ucz.)

Wydział Nauk Pedagogicznych

dr Monika Mydłowska-Miazek (promotor dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Izabela Gątarek), dr Joanna Wocka (promotor dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., promotor pomocniczy ks. dr hab. Zbigniew Babicki, prof. ucz.), dr Izabela Olczak (promotor ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski, promotor pomocniczy dr Kinga Krawiecka), ks. dr Jerzy Danecki (promotor ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Beata Krajewska), dr Anna Sarbiewska (promotor ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Monika Maciejewska)

Wydział Prawa i Administracji

dr Mateusz Piotr Kruczkowski (promotor prof. dr hab. Irena Lipowicz), dr Marta Anna Gontarz (promotor dr hab. Bogumił Szmulik prof. ucz.)

Wydział Prawa Kanonicznego

ks. dr Moisés Marín Pérez (promotor ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. ucz.)

dr Radosław Gosiewski (ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski, promotor pomocniczy ks. dr Jan Dohnalik), ks. dr Marcin Kołodziej (promotor ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski), ks. dr Krzysztof Marek Kiełpiński, dr Joanna Edyta Wołczyńska-Kutkiewicz (promotor ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz.), dr Katarzyna Iwanicka (promotor ks. prof. dr hab. Józef Wroceński)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

dr Katarzyna Gronek (promotor prof. dr hab. Marek Lisiecki), dr Bartosz Gromko (promotor prof. dr hab. Antoni Dudek), dr Patrycja Laszuk, dr Marquerite Peeters (promotor ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz), dr Piotr Sieniawski, dr Karolina Skobejko (promotor prof. dr hab. Radosław Zenderowski.

Wydział Teologiczny

dr Łukasz Synoradzki, dr Arkadiusz Paweł Guz (promotor ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. ucz.), ks. dr Yauhen Vintou (promotor ks. dr hab. Grzegorz Bartosik, prof. ucz.), ks. dr Karol Jakubiak, ks. dr Mateusz Franciszek Micek (promotor bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba), ks. dr Krzysztof Banasiuk (promotor ks. dr hab. Marian Graczyk), ks. dr Paweł Błaszczyk (promotor ks. dr hab. Włodzimierz Gałązka, prof. ucz.), dr Ryszard Gołębiowski (promotor ks. dr hab. Ignacy Kosmana), dr Kamil Jakubczak, dr Ewa Anna Siuzdak (promotor ks. prof. dr hab. Witold Kawecki), ks. dr Waldemar Piotr Dziedzina, ks. dr Tadeusz Maciejko (promotor ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk), ks. dr Adam Jakub Gorlewski, s. dr Katarzyna Sługocka (promotor ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło), dr Monika Lender-Gołębiowska (promotor dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz.), ks. dr Mateusz Szurgot (promotor dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Aleksandra Gralczyk), dr Jakub Maria Kowalski (promotor ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek), ks. dr Konrad Biskup, ks. dr Marcin Szymanik, ks.  dr Rafał Wasielewski (promotor ks. prof. dr hab. Jacek Nowak), ks. dr Krzysztof Bodecki (promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski), ks. dr Marcin Konrad Pawłuszewicz (promotor ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński), ks. dr Kazimierz Brzozowski, ks. dr Paweł Krzysztof Tober (promotor ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski), ks. dr Marek Weresa
(promotor dr hab. Monika Przybysz, prof. ucz.), ks. dr Ryszard Kazimierz Gęśla, dr Aleksandra Maria Jacoń, dr Agnieszka Zofia Szulborska (promotor ks. prof. dr hab. Jarosław Różański), ks. dr Mateusz Jóźwik, ks. dr Rafał Adrian Wójcik (promotor ks. dr hab. Stanisław Skobel), dr Michał Wocial (promotor ks. prof. dr hab. Marek Tatar, promotor pomocniczy  s. dr Ewa Korbut), ks. dr Paweł Szatlewski (promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański).

25 maja 2023