Przejdź do treści

UKSW nauką stoi. Święta Uczelni dzień pierwszy.

Tegoroczne obchody Święta Uczelni zainaugurowała uroczysta promocja doktorów, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom i stypendystom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wręczenie medali KEN zasłużonym pracownikom UKSW.

W Auli Roberta Schumana na kampusie Wóycickiego, 91 naukowców naszej Uczelni odebrało dyplomy doktorskie, 12 – dyplomy doktora habilitowanego, zaś troje naukowców otrzymało gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora.

Władze Rektorskie UKSW

W poczuciu odpowiedzialności

– Dzisiejszą doniosłą uroczystością wkraczamy w 25. rocznicę istnienia UKSW oraz w 70. Rocznicę powołania Akademii Teologii Katolickiej, poprzedniczki naszego Uniwersytetu. Jesteśmy dziś pełnoprofilową uczelnią akademicką. Kto by się spodziewał tak spektakularnego rozwoju w tak krótkim czasie? – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW w przemówieniu inaugurującym uroczystość. – UKSW ma dziś na mapie akademickiej Polski i Europy swoje ugruntowane miejsce.

Rektor podkreślił, że „UKSW nauką stoi” i że to naukowcy prezentujący wysoki poziom intelektualny i etyczny, ukształtowani na ponadczasowych wartościach, stanowią zarówno o dobrym rozwoju własnym, jak też o rozwoju społeczeństwa.

– Nauka to nie tylko dyplom, nie tylko gmach Uniwersytetu, jego infrastruktura choćby najpiękniejsza i najnowocześniejsza. Nauka to przede wszystkim ludzie nauki – zaznaczył Rektor UKSW. – Nie ma doskonalszego narzędzia niż ludzki mózg, niż nasze talenty, pasje i nasza uczciwość naukowa. Każdy z nas wie, że tylko jakością, pracowitością i oddaniem możemy budować niezachwianą przyszłość UKSW – dodał.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski wyraził przekonanie, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego uformował odbierających dziś dyplomy naukowców jako świadomych odpowiedzialności za siebie i za innych ludzi, obywateli „nie tylko świata, ale odpowiedzialnych za losy naszej ojczyzny”.

Rektor UKSW przywołał słowa sługi Bożego Roberta Schumana, nazywając uczonych „z pewnością niedoskonałymi narzędziami Opatrzności”, która się nimi posłużyła, by dokonali „rzeczy wielkich” i prosząc, by, mimo sukcesów i osiągnięć pozostali skromni.

Ks. prof. Ryszard Czekalski, przypominając o wielkim sukcesie, jakim było pozyskanie po ponad dwudziestu latach starań, w listopadzie 2022 r. terenu o powierzchni blisko hektara w centralnej części kampusu Wóycickiego, wyraził nadzieję, że dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie możliwa rozbudowa nowoczesnej infrastruktury dydaktyczno-badawczej, zaś kampus Wóycickiego stanie się „miasteczkiem uniwersyteckim”.

Kończąc swoje wystąpienie Rektor UKSW zaapelował do absolwentów naszej Uczelni, by stali się jej ambasadorami odpowiedzialnymi za przyszłość swojej Alma Mater.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Ceremonię wręczenia odznaczeń resortowych przeprowadził ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Jako pierwszy złoty medal „Zasłużony dla nauki polskiej. Sapientia et veritas” otrzymał z rąk prof. Macieja Gduli, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w asyście Rektora UKSW, ks. prof. dr. hab. Władysław Majkowski, emerytowany profesor UKSW.

Ważny rozwój infrastruktury badawczej Uczelni

Medale Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty i wychowania otrzymało 18 pracowników naszej Uczelni (lista nazwisk poniżej). Wręczył je, w asyście Rektora UKSW, prof. Maciej Gdula. Gratulując nagrodzonym naukowcom, prof. Maciej Gdula, w swoim wystąpieniu nawiązał do przemówienia Rektora UKSW, który mówił, że Uczelnia nie jest przedsiębiorstwem lecz świątynią nauki.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

– Gdybyśmy uprawiali naukę tylko dla pieniędzy, nie bylibyśmy twórczy, nie łączyłyby nas szczególne więzi. Jesteśmy naukowcami, akademikami, ponieważ mamy poczucie, że nasza praca jest ważna nie tylko dla nas samych, naszej osobistej kariery, ale także dla studentów, innych akademików, dla nas wszystkich – mówił prof. Maciej Gdula. – Nasza praca jest związana z poświęceniem, zawierzeniem siebie nauce. Naukowcy głęboko wierzą w to, co robią. Cieszę się, że duch Akademii nie zginął – dodał wiceminister nauki.

Prof. Maciej Gdula podkreślił jak ważne jest stworzenie dobrych warunków do studiowania i „uprawiania nauki”, zapewnił, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zapomina o potrzebie rozwoju infrastruktury badawczej Uczelni. Zaapelował do naukowców o współpracę z nowo powstałym w ministerstwie departamentem analiz i popularyzacji wiedzy, aby „zadbać o wizerunek nauki.”  

prof. Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następnie Rektor UKSW wręczył listy gratulacyjne pracownikom naszej Uczelni, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali tytuł profesora. Ich nazwiska odczytał ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. Są to: prof. dr hab. Anna Czyż, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce, prof. dr hab. Peter K. Jonason, profesor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia i prof. dr hab. Bogumił Szmulik profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Zmieniać rzeczywistość dla dobra wspólnego

W mijającym roku akademickim stopień doktora habilitowanego uzyskało 12 pracowników naukowych UKSW, o czym poinformował ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. Dyplomy doktorom habilitowanym wręczył ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski w asyście właściwego dziekana Wydziału oraz dyrektora Instytutu. (lista nazwisk poniżej).

Ważnym momentem uroczystości na kampusie Wóycickiego były promocje doktorskie. Przeprowadziła je, przyjmując przysięgę 91 nowo promowanych doktorów (lista nazwisk poniżej), dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia.  Nowi doktorzy złożyli łacińską przysięgę zakończoną słowami „spondeo ac polliceor” (ślubuję i przyrzekam).

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia

W pięknych słowach przysięgi zobowiązali się zachować „zawsze we wdzięcznej pamięci” swą macierzystą uczelnię, prowadzić badania naukowe w swoich dyscyplinach „ochoczo i gorliwie”, nie z chęci „marnego zysku” czy dla osiągnięcia „próżnej sławy”, lecz po to, by tym bardziej „krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego”.

Dyplomy doktorskie nowo promowani odbierali z rąk Rektora UKSW w asyście swoich promotorów, a także promotorów pomocniczych, dziekanów Wydziałów oraz dyrektorów Instytutów, w których pisali prace.

W imieniu nowo promowanych doktorów dziękowała promotorom i promotorom pomocniczym dr Dagmara Gut z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

– Po co poświęciliśmy kilka lat na prowadzenie badań? Czy chcemy tę naukową drogę kontynuować? – pytała dr Dagmara Gut. – Dla mnie nauka to droga do zaspokojenia ciekawości, środek do znalezienia odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, weryfikacji twierdzeń i przekonań, do odkrywania rzeczy nowych. W istocie jednak zawsze chodzi o doprowadzenie do zmiany rzeczywistości po to, by uczynić ją lepszą dla dobra nas wszystkich.

dr Dagmara Gut

Stypendia ministerialne dla najlepszych studentów  

Trzy studentki naszej Uczelni otrzymały stypendia Ministra Nauki na rok akademicki 2023/2024 za „znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe”. Dyplomy stypendystkom wręczył, w asyście Rektora UKSW, prof. Maciej Gdula. Otrzymali je Ewelina Jałonicka, studentka kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum, Maja Nowak i Agata Urszula Wróbel, studentki prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Ewelina Jałonicka, studentka kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum

Żywy pomnik prymasa Tysiąclecia

Gratulując nagrodzonym nauczycielom akademickich i pracownikom administracji, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW życzył wszystkim, by pracowali, „coraz lepiej ukazując Prawdę”. Podkreślił, że zarówno w dniu obchodów Święta UKSW jak na co dzień, jesteśmy wielką rodziną uniwersytecką, która gromadzi się wokół idei i misji UKSW – Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „żywego pomnika prymasa Tysiąclecia”.

Podczas uroczystej promocji doktorów i wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych poprzedziła Msza św. koncelebrowana w intencji promowanych, odprawiona w kościele pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego.

– W tym dniu, szczególnym zwłaszcza dla wszystkich tych, którzy odbiorą dziś dyplomy doktorów i doktorów habilitowanych, rozpoczynamy święto patronalne naszego Uniwersytetu – powiedział w homilii ks. prof. dr hab. Marek Tatar, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW. – Bez względu na to, jakimi dziedzinami nauki się zajmujemy, bylibyśmy biedni, gdybyśmy studiowali, analizowali, dowodzili czy publikowali tylko i jedynie po to, by wybrzmiało nasze nazwisko. Chodzi o kształt świata, kształt człowieka, odpowiedź na pytanie kim jesteśmy i jakie jest nasze ostateczne przeznaczenie.

Ks. prof. Marek Tatar podkreślił, że naukowcy, sercem i umysłem, uczestniczą w „misterium poznawania Prawdy”.

Ks. prof. dr hab. Marek Tatar podkreślił w homilii, że poznanie Prawdy i uznanie Prawdy wymaga niezwykłej pokory.

– Trzeba mieć odwagę, by być na tyle autentycznym, by umieć zakwestionować samych siebie – mówił Prodziekan – Potrzeba niezwykłej pokory, nie tylko naukowej, pokory przed Prawdą. Pokora jest konstytutywna dla życia człowieka, poznania Prawdy i uznania Prawdy – zakończył ks. prof. Marek Tatar.

Msza św. koncelebrowana w intencji promowanych, odprawiona w kościele pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego.

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali:

dr hab. prof. ucz. Marek Butrym (Wydział Społeczno-Ekonomiczny), ks. dr Jan Dohnalik (Wydział Prawa Kanonicznego), dr Bartłomiej Dźwigała (Wydział Nauk Historycznych), dr Magdalena Hryniewicka (Wydział Społeczno-Ekonomiczny), dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz. (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku), dr inż. Monika Kisiel (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku), dr inż. Piotr Komorowski (Wydział Społeczno-Ekonomiczny), ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. ucz. (Wydział Prawa Kanonicznego), dr Beata Krajewska (Wydział Nauk Pedagogicznych), dr Kamil Kuracki (Wydział Nauk Pedagogicznych), mgr Arkadiusz Mróz (Wydział Prawa Kanonicznego), ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. ucz. (Wydział Nauk Pedagogicznych), dr hab. Marek Nieznański, prof. ucz. (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), dr hab. Magdalena Płotka, prof. ucz. (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej), dr Michał Poniatowski (Wydział Prawa Kanonicznego), dr hab. Jerzy Romanowski, prof. ucz. (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku), ks. dr Andrzej Sacher (Wydział Prawa Kanonicznego), dr hab. Michał Zembrzuski, prof. ucz. (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej)

Dyplomy doktorów habilitowanych odebrali: 

Wydział  Filozofii Chrześcijańskiej:

dr. hab. Jarosław Kucharski (filozofia), dr. hab. Marek Porwolik (filozofia), dr hab. Agnieszka Szymańska (psychologia)

Wydział Nauk Historycznych:

dr hab. Jarosław Durka (historia), dr hab. Jarosław Wąsowicz (historia)

Wydział Nauk Humanistycznych:

dr hab. Magdalena Woźniewska-Działak (literaturoznawstwo)

Wydział Prawa i Administracji:

dr hab. Tomasz Szczurowski (nauki prawne)

Wydział Teologiczny:

dr hab. Anetą Rayzacher-Majewska (nauki teologiczne), ks. dr hab. Wojciech Mueller (nauki teologiczne), ks. dr hab. Sebastian Wiśniewski (nauki teologiczne)

Dyplomy doktorskie odebrali:

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:

dr Paweł Mazanka (promotor ks. dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. ucz.), dr Ewelina Pyrka (promotor ks. prof. dr hab. Ryszard Franciszek Moń), dr Anna Mirecka (promotor ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. ucz.), dr Paulina Szczepanik (promotor dr hab. Elżbieta Trzęsowska-Greszta, prof ucz.), dr Anna Cichocka, dr Adam Grabowski (promotor dr hab. Maria Ryś, prof. ucz.), dr Aneta Drożdżewic (promotor dr hab. Jan Cieciuch, prof. ucz.), dr Weronika Wosińska (promotor dr hab. Wanda Zagórska , prof. ucz.)

Wydział Nauk Historycznych:

dr Małgorzata Zaremba (promotor dr hab. Fabian Welc, prof. ucz.), dr Magdalena Szubska, dr Michał Szubski (promotor prof. dr hab. Przemysław Ludwik Urbańczyk), dr Łukasz Karczewski (promotor ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Judyta Krajewska), dr Ewa Leśniak (promotor ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk), dr Agnieszka Wojciechowska (promotor ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ucz.), dr Aldona Cholewianka-Kruszyńska, dr Agnieszka Wojtkowska (promotor prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk)

Wydział Nauk Humanistycznych:

dr Łukasz Tupacz (promotor dr hab.  Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.), dr Anna Rodak (promotor prof. dr hab. Dariusz Seweryn), dr Iwona Błażejczyk-Mucha (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki), dr Rafał Janczarek (promotor dr hab. Magdalena Katarzyna Saganiak, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Magdalena Ewelina Woźniewska-Działak), dr Anna Goworek (promotor prof. dr hab. Krzysztof Koehler)

Wydział Nauk Pedagogicznych:

dr Anna Wierzbicka (promotor dr hab. Michał Nowosielski), dr Marlena Białecka (promotor prof. dr hab. Jacek Błeszyński), dr Anna Rudowska (promotor ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. ucz.)

Wydział Prawa i Administracji:

dr Aleksandra Śliwoska, dr Adam Buczkowski (promotor dr hab. Mariusz Muszyński, prof. ucz.), dr Małgorzata Strzelecka (promotor dr hab. Mirosław Kosek, prof. ucz.), dr Aleksandra Szymanek (promotor prof. dr hab. Wanda Stojanowska), dr Anna Chciałowska, dr Patrycja Staniszewska-Pobikrowska (promotor dr hab. Krzysztof Kazimierz Warchałowski, prof. ucz.), dr Marta Gołuch (promotor prof. dr hab. Jadwiga Stefania Pazdan), dr Dagmara Gut (promotor prof. Małgorzata Jaskowska), dr Aleksandra Milanowicz (promotor prof. dr hab. Jarosław Piotr Majewski, promotor   pomocniczy dr Adam Błachnio), dr Aleksandra Młoczkowska-Schulz (promotor prof. dr hab. Jarosław Piotr Majewski, promotor pomocniczy dr Piotr Dariusz Zakrzewski), dr Janusz Strankowski (promotor prof. dr hab.Jarosław Piotr Majewski, promotor pomocniczy dr Piotr Dariusz Zakrzewski), dr Agnieszka Wicha, dr Arkadiusz Semeniuk (promotor prof. dr hab. Cezary Mik), dr Łukasz Gołąb, dr Magdalena Chmielecka (promotor prof. dr hab. Anna Tarwacka), dr Katarzyna Adydan (promotor dr hab. Piotr Jan Zapadka, prof. ucz.)

Wydział Prawa Kanonicznego:

dr Piotr Zając (promotor ks. dr hab. Marek Saj, prof. ucz.), s. dr Lucyna Wąsik (promotor ks. dr hab. Piotr Marek Ryguła, prof. ucz.), dr Anna Chciałowska (promotor dr hab. Bożena Szewczul, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Michał Poniatowski), dr Maciej Kołodziejski

Wydział Społeczno-Ekonomiczny:

dr Patryk Barszcz (promotor dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Anna Linek), dr Magda Ostrowska (promotor ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba, promotor pomocniczy dr Martyna Kawińska), dr Bartosz Olszewski (promotor prof. dr hab. Andrzej Ochocki), dr Agata Rozalska (promotor dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.), dr Marianna Otmianowska (promotor  dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., promotor pomocniczy  dr Izabela Bukalska), dr Karolina Dłuska (promotor prof. dr hab. Aniela Maria Dylus), dr Dominik Tylka (promotor ks. prof. dr hab. Janusz Stanisław Węgrzecki, promotor pomocniczy dr Mariusz Sulkowski), dr Dariusz Budrowski (promotor dr hab. Mirosław Grewiński prof. ucz., dr Karolina Podlewska (promotor prof. dr hab. Radosław Damian Zenderowski), dr Tomasz Knecht (promotor dr hab. Sławomir Sowiński, prof. ucz., promotor pomocniczy dr Marcin Zaborski), dr Paweł Ceranka (promotor dr hab. Jarosław Drozd, prof. ucz.), dr Marta Janus-Falkowska, dr Piotr Womela (promotor prof. dr hab. Klaus Ziemer), dr Robert Mieczkowski (promotor prof. dr hab. Radosław Zenderowski, promotor pomocniczy dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz,), dr Marek Duda, dr Michał Krupa

Wydział Teologiczny:

dr Krzysztof Polak (promotor ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. ucz.), ks. dr Marcin Bodziak (promotor ks. prof. dr hab. Marek Tatar), ks. dr Rafał Tomoń, ks. dr Tomasz Duszkiewicz (promotor bp prof. dr hab. Andrzej Dziuba), ks. dr Xiaowong Shi (promotor ks. dr hab. Wojciech Kluj, prof. ucz.), dr Damian Zakrzewski, dr Dariusz Chmielewski, dr Artur Górski (promotor ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski), dr Michalina Kędzierska, ks. dr Marek Barszczewski promotor ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik), ks. dr Dariusz Komadowski (promotor ks. prof. dr hab. Jarosław Różański), dr Joanna Pyszna (promotor ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański), dr Anna Gawrońska-Piotrowska (promotor ks. dr hab. Krzysztof MarcyńskI, prof. ucz.), ks. dr Paweł Antosiak (promotor ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz.), dr Jolanta Mierzejewska (promotor ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski), ks. dr Marcin Kuczyński, ks. dr Mateusz Walczak (promotor ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. ucz.), ks. dr Dawid Wilczyński (promotor dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz.), dr Daria Modro, ks. dr Ovie Aghoghophia (promotor ks. prof. dr hab Tomasz Stępień), ks. dr Krzysztof Mętlewicz (promotor ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk), ks. dr Marek Malesa, dr Sebastian Derda (promotor ks. dr hab. Stanisław Skobel, prof. ucz.), ks. dr Radosław Zawadzki (promotor ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz.), ks. dr Piotr Domański (promotor ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk), ks. dr Mirosław Jakubiak (promotor ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski), ks. dr Edmund Druz (promotor ks. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. ucz.), ks. dr Mirosław Kopczewski (promotor ks. prof. dr hab. Paweł Warchoł), ks. dr Polycarp Opio (promotor ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. ucz,), dr Patryk Barszcz (promotor dr hab. Maria Sroczyńska, prof. ucz,)

23 maja 2024