Przejdź do treści

Wartość i fenomen pracy. Konferencja na UKSW

Zjawisku pracy poświęcona jest interdyscyplinarna konferencja zorganizowana na naszej Uczelni przez Instytut Językoznawstwa i Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

Celem konferencji jest stworzenie platformy do wymiany opinii badaczy z dziedziny nauk humanistycznych, którzy zajęli się pogłębioną refleksją nad wartością pracy.

Praca jako zjawisko życia społecznego i gospodarczego, należała dotychczas do domeny badawczej nauk prawnych, politycznych i ekonomicznych, rzadziej – nauk społecznych, a niemal marginalnie była obecna w obszarze nauk humanistycznych.

– Fenomen pracy i jej wartość to zagadnienia znacznie mniej oczywiste niż można by przypuszczać. Dlatego warto rozmawiać dziś zwłaszcza o fenomenie pracy w kontekście zmian pokoleniowych, w czasach, w których tak często mówi się o konieczności zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym – mówiła dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia, witając zebranych w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW.

Na zdjęciu od lewej dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dr hab. Maciej Gdula

Dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz., dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW podkreśliła, że konferencja poświęcona „humanistycznej refleksji” nad pracą, wpisuje się w interdyscyplinarny charakter wydziału.

– Zwykło się uważać, że refleksja nad pracą ma związek z naukami ekonomicznymi. Ale kluczowa jest, jakże istotna, refleksja o charakterze humanistycznym – mówiła dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. – Praca daje nie tylko satysfakcję o charakterze materialnym, ale jest też źródłem poczucia sensu życia. W centrum pracy, podstawowej aktywności ludzkiej jest człowiek. Cieszę się że konferencja na UKSW przywraca właśnie ten ludzki wymiar pracy. Wyobraźnia i odwaga, które były zawsze motorem zmian, także w tej dziedzinie, nie byłyby możliwe bez akademickiej debaty.

Obecny na konferencji dr hab. Maciej Gdula, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaznaczył, że mówiąc o fenomenie pracy nie możemy stracić z oczu kwestii jakości pracy, traktowania pracy jako źródła poczucia dumy, twórczości, samorealizacji, a przy tym stwarzającej możliwość godnego zarobku.

Prof. Jan Lucassen

Gościem specjalnym konferencji jest Jan Lucassen, wybitny holenderski historyk, autor „Historii pracy”, której polskie tłumaczenie ukazało się przed kilkoma miesiącami. Monumentalne dzieło obejmuje dzieje człowieka pracującego, od prapoczątków 700 tysięcy lat temu po czasy współczesne.

– Ta książka nie jest skierowana tylko do historyków, bo praca jest zagadnieniem, które dotyczy nas wszystkich – mówił prof. Jan Lucassen. – Praca jest nie tylko koniecznością, ale czymś znacznie więcej. Jest także sposobem wyrażania siebie, samorealizacji.

Prelegent rozprawił się z utopią, która zakłada, że każdy przedsiębiorca jest bohaterem, zaś zwykły pracownik – niewolnikiem. Nie zgodził się też z obiegową opinią, że praca pozostaje „złem koniecznym”, pracownicy zaś to albo ofiary wyzysku albo głupcy, którym brak pomysłowości lub przedsiębiorczości. Nazwał zasady „sensu, współpracy i sprawiedliwości”, podstawowymi zasadami, jakimi powinni kierować się ludzie mając na względzie etykę pracy, zaś samą pracę „centralną aktywnością” i „powszechnym doświadczeniem” człowieka.

W dwudniowej interdyscyplinarnej konferencji „Praca: wartość i fenomen. refleksja humanistyczna” na kampusie Dewajtis UKSW biorą udział historycy, psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy i inni badacze z dziedziny nauk humanistycznych.

19 kwietnia 2024