Przejdź do treści

Promocja książki „The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock”

15.01.2024

W poniedziałek, 15 stycznia, prof. Jolanta M. Marszalska i ks. prof. Waldemar Graczyk będą prezentować swoje nowe dzieło – rekonstrukcję zaginionego księgozbioru Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku. Zapraszamy na Wydział Nauk Historycznych UKSW, godz. 16:30. 

Zasób Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku należał do cenniejszych w Polsce przed II wojną światową. Jedynym śladem jego zasobności i znaczenia jest zachowany szczęśliwie do naszych czasów w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, zeszyt rejestracyjny zatytułowany: Inkunabuły Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku. Rejestracja Kazimierza Piekarskiego sprzed 1 IX 1939 roku. Była to kolekcja duża i cenna. Zbiór ten został przez Niemców w 1941 roku wywieziony do Królewca.

Dlatego też celem opracowania było zrekonstruowanie zbioru inkunabułów przechowywanych w Bibliotece Seminarium Duchownego w Płocku, jednego z najcenniejszych zasobów książki piętnastowiecznej z kręgu kościelnego. Autorzy nadali opracowaniu formę katalogu z pełnym opisem bibliograficznym. Wychodząc od cytaty bibliograficznej podanej przez Piekarskiego, dokonali pełnej identyfikacji autora, tytułu wraz z podaniem pełnego adresu wydawniczego. Punkt ciężkości opracowania autorzy położyli na odczytaniu odpisanych przez  Piekarskiego zapisów proweniencyjnych umieszczonych na księgach oraz opisie zachowanych opraw. Proweniencje dzisiaj (kiedy księgi uznajemy za zaginione) są szczególnym znakiem przynależności dzieł do zasobu płockiego. Ukazują bogactwo instytucjonalne (zakony, a w ich ramach klasztory, kapituły, parafie, posiadacze prywatni) zarówno z terenu diecezji płockiej, jak i spoza, niekiedy z odległych od Płocka terenów. Ta swoista geografia wędrówki książki jest wymownym świadectwem jej szerokiego oddziaływania.