Przejdź do treści

Grant dla ks. prof. Stępnia

Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień z Instytutu Nauk Teologicznych WT UKSW, znalazł się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Uniwersalia 2.1. Na realizację swojego projektu badawczego pozyskał 87 114 zł.

Projekt dotyczy przekładu na język angielski monografii pt. „Porządek i miłość. Koncepcja opatrzności Bożej w myśli starożytnej” („Order and Love. Concept of Divine Providence in Ancient Thought”). Podejmuje tematykę opatrzności Bożej w myśli starożytnej. Pokazuje rozwój koncepcji opatrzności od początków filozoficznej myśli greckiej aż do późnoantycznej wykładni chrześcijańskiej. Pierwsza część jest poświęcona omówieniu narodzin koncepcji opatrzności od początków pojmowania przeznaczenia w dziełach Homera aż do ostatnich neoplatoników pogańskich. Druga – pokazuje najpierw biblijne podstawy chrześcijańskiej koncepcji opatrzności, a następnie rozwój tej idei w myśli Ojców Kościoła aż do greckich i łacińskich autorów początku IV w.


– Dzięki takiej konstrukcji możliwe stało się podkreślenie podobieństw oraz zasadniczych różnic w koncepcji filozoficznej i chrześcijańskiej tego zagadnienia. Monografia przekonująco wykazuje, że starogrecka oraz biblijno-patrystyczna koncepcja Bożej opatrzności ani nie są sobie przeciwstawne, ani też nie jest tak, żeby jedna z nich była tylko modyfikacją tej drugiej. Generalnie są to dwie różne koncepcje, które mimo podobieństw różnią się swoją istotą – wyjaśnia ks. prof. Stępień – Choć, termin „opatrzność” (pronoia) jest terminem greckim i w Biblii pojawia się jedynie w Księdze Mądrości, niewątpliwie przejęty z starogreckiej filozofii, jednak już Stary Testament zawiera wyraźną i wielokrotnie wyrażoną naukę o Bożej opatrzności jako o przedwiecznym zamyśle kochającego Boga wobec ludzi oraz wobec swojego wybranego ludu – dodaje.


W monografii przeważa spojrzenie filozoficzne i teologiczne (mniej historyczne czy egzystencjalne). Rozprawa bazując na analizie tekstów źródłowych, stanowi samodzielne i oryginalne ujęcie tematu.

25 października 2023