Przejdź do treści

Projekt badawczo-edukacyjny pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów UKSW

Projekt „Rola analiz ekonomicznych w kształtowaniu polityki publicznej – edukacja młodzieży na przykładzie kwestii tranzytu ukraińskich płodów rolnych przez Polskę” uzyskał wsparcie finansowe Fundacji Alior Banku w wysokości 30 tys. zł.

W skład zespołu realizującego projekt wchodzą:

  • dr Adrian Sadłowski (UKSW),
  • dr Adam Zając (UKSW),
  • dr Magdalena Kalbarczyk (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu).

– Projekt obejmuje dwa komponenty. W pierwszym etapie zostanie zrealizowana część naukowo-badawcza zatytułowana „Ograniczenia szlaku eksportu ukraińskiego zboża i nasion oleistych przez Polskę – perspektywa przedsiębiorstw uczestniczących w tranzycie”. Dane pierwotne zostaną zgromadzone w ramach badań kwestionariuszowych prowadzonych techniką CATI, w których ankietowanymi będą przedstawiciele przedsiębiorstw transportowych. Drugi etap obejmuje działania edukacyjne zatytułowane „Potrzeba prowadzenia polityki publicznej opartej na dowodach – istota i znaczenie postulatu na przykładzie kwestii tranzytu ukraińskich płodów rolnych przez Polskę” – wyjaśnia kierownik projektu, dr Adrian Sadłowski, i dodaje, że cieszy udział studentek i studentów UKSW w planowanych wydarzeniach edukacyjnych.

Celem poznawczym projektu jest zidentyfikowanie barier utrudniających sprawny przepływ produktów rolnych pochodzących z Ukrainy przez unijne korytarze solidarnościowe biegnące przez terytorium Polski. Ustalenia w tym zakresie mają być podstawą sformułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej, wskazujących, jakie działania należałoby podjąć, aby – w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej – zapewnić sprawny tranzyt ukraińskiego zboża i nasion oleistych przez Polskę, co z kolei jest celem aplikacyjnym planowanego przedsięwzięcia badawczego. Prezentacja wyników badań będzie miała istotny walor edukacyjny, polegający na promocji wśród młodzieży postulatu o potrzebie prowadzenia polityki publicznej opartej na dowodach. To oznacza podejmowanie decyzji w sferze publicznej na podstawie faktów, rzetelnych danych i profesjonalnych analiz.

Fundacja Alior Banku, która wsparła finansowo ten projekt, w ramach swojej działalności statutowej m.in. współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi, promując zagadnienia edukacji finansowej i cyfrowej.

08 lutego 2024