Przejdź do treści

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia na naszym Uniwersytecie.

Studia stacjonarne

STUDIA I STOPNIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia, na których prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa)

Informacja na temat przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą w rekrutacji 2023/2024

Szczegółowe zasady przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą znajdują się w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. Warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą lub dyplomem zagranicznym.

UWAGA: Z weryfikacji znajomości języka polskiego są zwolnione osoby, które:

 1. ukończyły roczny kurs przygotowawczy (co najmniej na poziomie B2) do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego po dostarczeniu do Biura Rekrutacji potwierdzenia ukończenia tego kursu. Należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail:  admission@uksw.edu.pl lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego (co najmniej na poziomie B2) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (należy odpowiednio wcześniej drogą elektroniczną przesłać skan dokumentu na e-mail:  admission@uksw.edu.pl)

Poniższy link odsyła do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego: Szkoły języka polskiego dla cudzoziemców.

Zasady przyjmowania kandydatów z maturą zagraniczną (zarówno z obywatelstwem zagranicznym, jak i polskim) na studia na wszystkich kierunkach.

Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o równoważności wykształcenia (wykaz państw) muszą przedstawić świadectwo (oryginał) oraz tłumaczenie tego świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na Listę Ministerstwa Sprawiedliwości lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Dodatkowe informacje o uznawalności wykształcenia na stronie.

W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie.

Informacje o Apostille i legalizacji

Konieczne jest posiadanie świadectwa przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim.

Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

 • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.Dotyczy Państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
 • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi – Białoruś, Chiny, Ukraina.

Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje

Adresy kuratoriów: https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

Kandydaci na studia I stopnia, bądź jednolite magisterskie, którzy uzyskali maturę za granicą proszeni są o przesłanie zeskanowanego do pliku (format: 'jpg’ lub 'gif’ lub 'pdf’):

 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego na język polski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim na adres: admission@uksw.edu.pl(dopuszczalne jest przesłanie w pliku wyraźnej fotografii świadectwa)
 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego na język angielski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek angielski  dopuszcza się możliwość przesłania skanu przetłumaczonego na język polski lub angielski na adres: admission@uksw.edu.pl

Uwaga: kandydaci, których dokumenty zawierają skalę ocen niedostępną w zasadach rekrutacji są proszeni o przesłanie informacji o skali ocen i ich przeliczaniu obowiązującej w kraju, w którym dokument został wydany.

STUDIA II STOPNIA

Studia, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa) z wyjątkiem specjalistycznych studiów teologicznych, gdzie o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Kandydaci na studia II stopnia w procesie rekrutacji muszą przesłać zeskanowany dyplom ukończenia studiów. Osoby, które posiadają dyplom zagraniczny muszą przystąpić do rozmów kwalifikacyjnych w terminach określonych przez harmonogram rekrutacji.

Kandydaci z maturą polską i cudzoziemcy z dyplomem polskiej uczelni są zwolnieni z egzaminu z języka polskiego. Kandydaci z obywatelstwem innym niż polskie przystępują do weryfikacji znajomości języka polskiego organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW. Szczegóły w harmonogramie rekrutacji.

Z testu zwolnione są osoby, które posiadają dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie B2 lub wyższym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub jedną ze szkół języka polskiego dla cudzoziemców. Link do polecanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkół języka polskiego.

Tezy do rozmów kompetencyjnych na studia II stopnia stacjonarne (w przypadku wszystkich kandydatów z dyplomem zagranicznym):

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

kierunek: biologia

Rozmowa kwalifikacyjna podczas której oceniana jest ogólna wiedza dotycząca biologii z zakresu studiów licencjackich oraz motywacja kandydata do podjęcia studiów na tym kierunku.

kierunek: inżynieria środowiska

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami i odnawialnych źródeł energii (OZE). Oceniona jest również motywacja kandydata do podjęcia studiów na tym kierunku.

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

kierunek: filozofia

Tezy rozmowy kwalifikacyjnej obejmują: główne współczesne kierunki filozoficzne oraz przedstawicieli personalizmu.

kierunek: ochrona środowiska

Podczas rozmów kandydaci odpowiadają na następujące pytania: Co to jest zrównoważony rozwój? Jakie są podstawowe założenia idei zrównoważonego rozwoju? Co to jest efekt cieplarniany? Są także proszeni o wymienienie najważniejszych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

kierunek: chemia

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

 • Podstawowe obliczenia chemiczne.
 • Podstawową terminologię, nomenklaturę związków chemicznych, zwyczajowe konwencje i jednostki chemiczne.
 • Główne typy reakcji chemicznych i ich cechy charakterystyczne.
 • Podstawy procedur stosowanych w analizie chemicznej i do określania właściwości substancji.
 • Termodynamikę w chemii.
 • Kinetykę przemian chemicznych, kataliza oraz mechanistyczna interpretacja reakcji chemicznych.
 • Charakterystyczne właściwości pierwiastków i ich związków w tym podobieństwa grupowe i ciągi zmienności w układzie okresowym.
 • Właściwości i reaktywność związków organicznych.
 • Podstawowe metody syntezy w chemii organicznej.
kierunek: fizyka
 • Strukturę pasmową ciał stałych i jej wpływ na właściwości fizyczne.
 • Zasady termodynamiki i ich zastosowanie.
 • Strukturę materii i metody doświadczalne jej charakteryzacji.
 • Podstawowe zasady mechaniki kwantowej.
 • Stany skupienia materii i podstawowe teorie ich opisu.
 • Metody obliczeniowe fizyki kwantowej.
 • Reakcje jądrowe i cząstki elementarne.
 • Metody pomiarowe stosowane w fizyce klasycznej.
kierunek: informatyka
 • Programowanie strukturalne i obiektowe: podstawowe konstrukcje programistyczne oraz składnia i semantyka języków programowania.
 • Podstawowe struktury danych  stosowane w programowaniu i sposoby korzystania z tych struktur.
 • Podstawowe  metody  projektowania, analizowania  i programowania algorytmów;  metody obliczeniowe i algorytmy stosowane do rozwiązywania typowych problemów informatycznych  (działania na kopcach, kolejkach i grafach).
 • Systemy baz danych, modelowanie danych, składowanie i wyszukiwanie informacji.
 • Systemy operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy Unix i Windows.
 • Technologie sieciowe i zasady bezpieczeństwa sieci.
kierunek: matematyka
 • Podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii mnogości: działania na zbiorach, relacja równoważności, relacja porządku, funkcje, równoliczność.
 • Ciągi i szeregi liczbowe: definicja zbieżności, kryteria zbieżności szeregów liczbowych.
 • Podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej i wielu zmiennych wraz z badaniem przebiegu zmienności funkcji oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych.
 • Podstawy całkowania funkcji jednej i wielu zmiennych, interpretacja geometryczna i zastosowanie do obliczania pól powierzchni gładkich i objętości.
 • Podstawy algebry liniowej: przestrzeń liniowa, baza, odwzorowanie liniowe, macierz odwzorowania liniowego, macierze i wyznaczniki, rozwiązywanie układów równań liniowych o stałych współczynnikach.
 • Własności topologiczne podzbiorów przestrzeni euklidesowych i przestrzeni metrycznych.
 • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa, zdarzenia niezależne, zmienna losowa i charakterystyki jej rozkładu, podstawowe rozkłady (dwumianowy, geometryczny, Poissona, wykładniczy, normalny).

Wydział Nauk Historycznych

kierunek: archeologia

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są proszeni o zaprezentowanie konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej). Kandydaci powinni być przygotowani z następujących zagadnień: archeologii Europy oraz basenu M. Śródziemnego, prawnych i administracyjnych ram ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

kierunek: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są proszeni o zaprezentowanie konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej). Kandydaci powinni być przygotowani z następujących zagadnień: znajomości podstawowych pojęć i zasad archiwalnych oraz rodzajów dokumentacji na przestrzeni dziejów.

kierunek: historia

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są proszeni o zaprezentowanie konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej). Kandydaci powinni być przygotowani z następujących zagadnień: historii państwowości polskiej na przestrzeni dziejów oraz historia Europy i świata w XX wieku

kierunek: historia sztuki

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są proszeni o zaprezentowanie konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej). Kandydaci powinni być przygotowani z następujących zagadnień: terminologii specjalistycznej z historii sztuki (z architektury, malarstwa, rzemiosła artystycznego, ze szczególnym naciskiem na terminy związane z tematem licencjatu) metodologii oraz umiejętność sporządzania opisu dzieła sztuki. Rozmowa obejmie także znajomość polskiej i europejskiej historii sztuki oraz historii Polski (X-XX wiek)

kierunek: zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są proszeni o zaprezentowanie konspektu pracy licencjackiej i dalszych planów związanych ze studiami II stopnia (zainteresowania naukowe, ewentualne propozycje tematu pracy magisterskiej). Kandydaci powinni być przygotowani z następujących zagadnień: podstawowej znajomość terminologii specjalistycznej z archeologii, historii sztuki, kulturoznawstwa, muzealnictwa. Rozmowa obejmie także znajomość polskiego i europejskiego i kulturowego.

Wydział Społeczno – Ekonomiczny

kierunek: ekonomia menedżerska, socjologia, politologia, big data w analityce społecznej

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

 • Definicję pojęcia naród oraz wymianę i opis czynników narodowotwórczych.
 • Charakterystykę władzy samorządowej, ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej.
 • Problemy ekologiczne współczesnych, rozwiniętych społeczeństw oraz udział nauki organizacji ekologicznych na rzecz uświadamiania zagrożeń wynikających z zanieczyszczania środowiska.

Wydział Nauk Humanistycznych

kierunek: filologia polska, filologia – filologia włoska, filologia – filologia klasyczna, kulturoznawstwo

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

związki między literaturą i kulturą polską a literaturą i kulturą kraju, z którego pochodzi kandydat (kontakty personalne twórców, ludzi kultury; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polskiej; literatura, historia, kultura i pejzaż danego kraju, regionu w literaturze polski w literaturze danego kraju; prądy estetyczne, style artystyczne, szkoły literackie jako sfera wzajemnych wpływów kulturowych; intertekstualność jako obszar kształtowania się relacji międzykulturowych).

Wydział Nauk Pedagogicznych

kierunek: pedagogika (studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne)

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

 • Współczesne paradygmaty pedagogiki.
 • Przedstawiciele pedagogiki ogólnej i ich koncepcje (na wybranym przykładzie).
 • Klasyfikacja metod dydaktycznych i role pełnione w każdej z nich przez nauczającego i uczącego się (na wybranym przykładzie klasyfikacji).
 • Współczesna pedagogika specjalna i jej subdyscypliny.
 • Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze.
 • Sylwetka pedagoga – cechy osobowości, kompetencje i zadania.
 • Podstawy prawne systemu edukacji w Polsce.
 • Metody, techniki, narzędzia badań pedagogicznych – definicje oraz klasyfikacje.
 • Wychowanie a przemiany współczesnego świata – raporty i dokumenty międzynarodowe w obszarze edukacji.
 • Partnerstwo edukacyjne: uczeń – nauczyciel – rodzic – instytucje – lokalna społeczność.

Wydział Prawa i Administracji

kierunek: administracja, stosunki i prawo międzynarodowe, bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują historię Polski oraz ustrój polityczno-społeczny Rzeczpospolitej Polskiej.

Wydział Studiów nad Rodziną

kierunek: nauki o rodzinie

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

 • Wyjaśnienie interdyscyplinarne rozumianych pojęć: małżeństwo i rodzina.
 • Wyjaśnienie, czym jest sakrament małżeństwa oraz dla kogo i dlaczego jest ważny
 • Wymiana cech miłości dojrzałej.
 • Charakterystyka podstawowych funkcji rodziny.
 • Wychowanie i opieka nad dzieckiem w rodzinie.
 • Wyjaśnienie, na czym polega rozwój zdrowej i zintegrowanej osobowości.
 • Charakterystyka dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej człowieka.
 • Czym jest płodność? Jakie są metody rozpoznawania płodności?
 • Co oznacza postawa „za życiem”? Jak kandydat ocenia antykoncepcję, aborcję, „in vitro”?
 • Społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny.

Wydział Teologiczny

kierunek: dziennikarstwo i komunikacjo społeczna, specjalność: komunikacja medialno – marketingowa, specjalistyczne studia teologiczne (studia II stopnia)

Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną obejmują:

 • Elementy komunikacji niewerbalnej w przekazach audiowizualnych.
 • Fenomen telewizji jako nośnika treści propagandowych.
 • Zagrożenia i wyzwania cywilizacji ikonicznej wobec kultury werbalnej.
 • Potrzeba edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie.
 • Problem uzależnień od korzystania z mediów.
 • Fake news jako problem współczesnego dziennikarstwa.
 • Transformacja komunikacji internetowej w erze Web 2.0.
 • Aplikacje społecznościowe: nowy etap komunikacji.
 • Jakościowe i ilościowe metody badań społecznych i marketingowych.
 • Narzędzia kreowania marki.
 • Charakterystyka reklamy komercyjnej, politycznej i społecznej.
 • Etyka i kodeksy etyczne w public relations.
 • Rynek medialny w moim kraju.

 • Informacje dotyczące uznania zagranicznego dyplomu w celu rekrutacji na studia II stopnia w Polsce.
 • Kandydaci, którzy posiadają dyplom, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, wydająca ten dyplom, mogą kontynuować kształcenie na właściwym poziomie (studia II stopnia) w Polsce. Podstawą prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 326 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.)
 • Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej (zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy).
 • Kandydat, który chciałby podjąć studia w Polsce, a jego dyplom nie daje bezpośredniej możliwości dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, musi poddać dyplom procedurze nostryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U.2018 poz. 1881 ).
 • Nostryfikacja może zostać dokonana tylko przez uczelnię, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek w sprawie nostryfikacji (art. 327 ust. 4 ustawy).

Studia niestacjonarne

STUDIA I STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie to w większości studia, na które o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie stanowi złożenie wymaganych dokumentów (po dokonaniu rejestracji w IRK). Należy złożyć je w wyznaczonych terminach na dany wydział Uczelni, do momentu wyczerpania limitu miejsc. Osoby, które nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2 muszą przystąpić do wewnętrznej weryfikacji znajomości języka polskiego organizowanego przez UKSW (link do harmonogramu).

Wyjątkiem są studia na kierunkach: psychologia, kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna. Na wymienionych kierunkach przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa). Zasady rekrutacji są takie same jak w przypadku studiów stacjonarnych na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (link do studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie).

Zasady przyjmowania kandydatów z maturą zagraniczną (zarówno z obcym obywatelstwem, jak i polskim) na studia na wszystkich kierunkach

 • Kandydaci legitymujący się maturą zagraniczną z krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o równoważności wykształcenia muszą przedstawić świadectwo (oryginał) oraz tłumaczenie tego świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na Listę Ministerstwa Sprawiedliwości lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. Wykaz państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o równoważności wykształcenia.Informacje dodatkowe o uznawalności wykształcenia: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą
 • W przypadku posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą konieczne jest złożenie dokumentu poświadczającego legalność świadectwa (legalizacja lub apostille) oraz decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, które uprawnia do podjęcia nauki w systemie szkolnictwa wyższego RP, o ile uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równorzędne z polskim świadectwem dojrzałości nie następuje z mocy art. 93 ust. 1-2 ustawy o oświacie. Informacje o Apostille i legalizacji
 • W przypadku studiów prowadzonych w języku polskim, konieczne jest posiadanie świadectwa przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego lub poświadczonego przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym dokument został wydany.Lista tłumaczy przysięgłych jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Świadectwa maturalne, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

 • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.Dotyczy Państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi – Białoruś, Chiny, Ukraina.Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty – pozostałe kraje

  Adresy kuratoriów: https://bip.men.gov.pl/ministerstwo/c16-instytucje-nadzorowane-przez-men/kuratoria-owiaty.html

Kandydaci na studia I stopnia, bądź jednolite magisterskie, którzy uzyskali maturę za granicą proszeni są o przesłanie:

 • zeskanowanego do pliku (format: 'jpg’ lub 'gif’ lub 'pdf’)
 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego przez tlumacza przysięgłego na język polski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim na adres: admission@uksw.edu.pl (dopuszczalne jest przesłanie w pliku wyraźnej fotografii świadectwa)
 • świadectwa maturalnego przetłumaczonego na język angielski (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek angielski  dopuszcza się możliwość przesłania skanu przetłumaczonego na język polski lub angielski na adres: admission@uksw.edu.plUwaga: kandydaci, których dokumenty zawierają skalę ocen niedostępną w zasadach rekrutacji są proszeni o przesłanie informacji o skali ocen i ich przeliczaniu obowiązującej w kraju, w którym dokument został wydany.

STUDIA II STOPNIA

Studia niestacjonarne II stopnia to w większości studia, na które o przyjęciu decyduje kolejność złożonych dokumentów.

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia stanowi złożenie wymaganych dokumentów (po dokonaniu rejestracji w IRK). Należy je złożyć w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc. Osoby, które nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2 muszą przystąpić do wewnętrznej weryfikacji znajomości języka polskiego organizowanego przez UKSW (link do harmonogramu).

Wyjątkiem są studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych, na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (tzn. na podstawie określonych kryteriów tworzona jest lista rankingowa). Zasady rekrutacji są takie same jak w przypadku studiów stacjonarnych na których przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne (link do studia stacjonarne II stopnia).

Informacje dotyczące uznania zagranicznego dyplomu w rekrutacji na studia II stopnia w Polsce.

Kandydaci, którzy posiadają dyplom, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, wydająca ten dyplom, mogą kontynuować kształcenie na właściwym poziomie (studia II stopnia) w Polsce. Podstawą prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 326 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.)

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej (zgodnie z art. 327 ust. 1 ustawy).

Kandydat, który chciałby podjąć studia w Polsce, a jego dyplom nie daje bezpośredniej możliwości dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, musi poddać dyplom procedurze nostryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U.2018 poz. 1881).

Nostryfikacja może zostać dokonana tylko przez uczelnię, która posiada kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek w sprawie nostryfikacji (art. 327 ust. 4 ustawy.