Przejdź do treści

Specjalistyczne badania lekarskie

Progi punktowe dla poszczególnych kierunków w rekrutacji na UKSW w roku akademickim 2022/2023.

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia, podczas odbywania których mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zobowiązani są do uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Dotyczy to następujących wydziałów:

  1. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – kierunek: ochrona środowiska,
  2. Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych – kierunki: chemia, fizyka, informatyka.
  3. Wydział Nauk Historycznych – kierunki: historia sztuki, archeologia, ochrona dóbr kultury i środowiska.
  4. Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – kierunki: biologia, inżynieria środowiska.
  5. Wydział Medyczny. Collegium Medicum – kierunki: kierunek lekarski, pielęgniarstwo.

2. Ust. 1 stosuje się także do innych wydziałów, jeżeli dziekan wydziału stwierdzi, że na danym kierunku studiów uzasadnione jest uzyskanie przez kandydatów na te kierunki, orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów.

UWAGA: skierowanie na specjalistyczne badania lekarskie kandydaci otrzymają w momencie składania dokumentów na studia
Gdzie można wykonać badania na podstawie otrzymanego skierowania? – wykaz podmiotów medycznych honorujących skierowania

Pełen tekst zarządzenia oraz załączniki do zarządzenia:
Zarządzenie Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie