Przejdź do treści

W rozumieniu przepisów prawa polskiego cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa.  

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, z mocy prawa są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.   

Zasady podejmowana studiów w Polsce 

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

 • polskie świadectwo dojrzałości, 
 • lub zalegalizowane albo opatrzone apostille świadectwo,  
 • lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja, która to świadectwo wydała i jest ono uznane, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Studia II stopnia  

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają: 

 • dyplom ukończenia w Polsce studiów I stopnia,  
 • albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom,  
 • lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, który uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany i jest uznany – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia. 

Cudzoziemcy, którzy legitymują się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem, mogą być przyjmowani na kształcenie (studia) z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich. Dotyczy Stypendystów RP i NAWY. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym na określony kierunek studiów są wymagane szczególne predyspozycje, to zagraniczni kandydaci muszą wykazać posiadanie takich uzdolnień lub umiejętności. 

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są zobowiązani do dokonania opłat za studia. Informacja o opłatach jest określona w zarządzeniu do opłat

Z opłat za studia stacjonarne w języku polskim są zwolnione osoby, które posiadają status: 

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, którzy zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce; 
 • cudzoziemca, który korzysta z ochrony czasowej na terytorium Polski (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatela Ukrainy (o którym mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy) uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 
 • cudzoziemca, któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski; 
 • posiadacza certyfikatu, który poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 
 • posiadacza ważnej Karty Polaka; 
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (w celu mobilności długoterminowej naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Cudzoziemiec może być  zwolniony z opłat także na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium.  

Dodatkowe kryteria przyjęć: 

 • Studia w języku polskim 

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie matury zagranicznej lub dyplomu zagranicznego powinni posiadać certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2, honorowany przez naszą Uczelnię lub przystąpić do centralnej weryfikacji znajomości języka polskiego organizowanej przez naszą Uczelnię. 

 • Studia w języku angielskim (specjalistyczne studia teologiczne):  

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie odbywa się w następujący sposób:  

 • Kandydat przedstawia jeden z dokumentów wymienionych w tabeli (*proponujemy pdfa z poniższą tabelką).
 • Kandydat, który nie posiada żadnego z wymienionych dokumentów musi przystąpić do weryfikacji znajomości języka angielskiego. Wówczas zostaje wydane zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na odpowiednim poziomie, bądź jego braku. Znajomość języka angielskiego przeprowadzana jest przez komisję weryfikacyjną, powołaną przez kierownika jednostki rekrutującej, która składa się z nauczycieli akademickich. 
1.Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język wykładowy, jeżeli był nim wyłącznie język angielski 
2.Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”: 
3.University of Cambridge ESOL Examinations B2 First (wcześniej pod nazwą: Cambridge First Certificate in English (FCE)) – ocena A lub B, C1 Advanced (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)) – ocena A, B lub C, C2 Proficiency (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)) – ocena A, B lub C 
4.Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom B2: 75-93 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom C1: 94-109 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – poziom C2: 110-120 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT) 
5.British Council, Cambridge English Language Assessment IDP IELTS Australia: International English Language Testing System (IELTS) – poziom B2: 5,5-6,5 pkt. International English Language Testing System (IELTS) – poziom C1: 7-8 pkt. International English Language Testing System (IELTS) – poziom C2: 8,5-9 pkt. 

Ważne informacje dla cudzoziemców

Osoby z zagranicznym obywatelstwem mogą ubiegać się o przyjęcie na studia jeśli: 

 • mają ważną wizę lub kartę pobytu albo inny dokument, który daje im prawo do pobytu na terytorium Polski  
 • oraz są posiadaczami polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw od nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź mogą przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiowania.