Przejdź do treści

Kierunek biotechnologia na UKSW to szansa na uzyskanie zdolności łączenia ogólnej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu nowoczesnych metod stosowanych w biotechnologii.

Biotechnologia to multidyscyplinarna dziedzina, która łączy wiele obszarów z nauk chemicznych oraz biologicznych.

Absolwent kierunku biotechnologia posiada wiedzę z zakresu nauk chemicznych (chemia nieorganiczna i organiczna, chemia środowiska, inżynieria chemiczna, chemia fizyczna i biochemia) oraz biologicznych (fizjologia roślin, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka, biologia molekularna). Jak również z nauk pokrewnych łączących zagadnienia chemiczne jak i biologiczne (biogospodarka, biomonitoring środowiska, bioremediacja gruntów, biotechnologia ścieków). Poza zajęciami obowiązkowymi studenci wybierają przedmioty, które chcą realizować z szerokiej oferty zajęć do wyboru, samodzielnie kierując swoją ścieżką kształcenia.

Studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów do partnerskiej uczelni. Mogą także odbyć staż lub praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium czy organizacji.

Czas: 
studia licencjackie – 3 lata 

Forma studiów: stacjonarne

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu biotechnologii można pracować m.in. w:

  • zakładach przemysłowych (biotechnologia, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny),
  • firmach krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowo – badawczym, zajmujących się rozwojem nowoczesnych technologii opartych o biotechnologię,
  • firmach konsultingowych, projektowych i technologicznych z zakresu biotechnologii,
  • laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie biotechnologii, farmaceutyki,
  • jednostkach naukowo-badawczych zajmujących sią badaniami z zakresu biotechnologii,
  • we własnych firmach działających w obszarze biotechnologii. 
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,

Wymagania rekrutacyjne na biotechnologię

Studia licencjackie

Wymagane przedmioty maturalne na studia: język obcy nowożytny,

Przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, WOS

Biotechnologia prowadzona jest przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku.

Wymagane dokumenty na biotechnologię

Zapisz się na studia