Przejdź do treści

Opłaty za studia dla cudzoziemców

Opłata rekrutacyjna (wpisowa)

określona odpowiednim Zarządzeniem Rektora wpłacana jest na indywidualne konto, którego numer widoczny jest na panelu kandydata w systemie IRK – po zalogowaniu.

Opłata rekrutacyjna wynosi:

 • za pierwszy kierunek/specjalność 85 zł,
 • za każdy kolejny kierunek/specjalność 85 zł,
 • Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na kierunek, na którym występuje konieczność przystąpienia do egzaminu wstępnego, wnosi opłatę w wysokości 100 zł.

SWIFT (BIC): WBKPPLPP

Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej

Z opłaty rekrutacyjnej są zwolnieni Stypendyści Rządu Polskiego. Stypendyści RP, którzy chcą skorzystać z możliwości zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej powinni skontaktować się z Biurem Rekrutacji przed zakończeniem rejestracji na kierunek studiów: admission@uksw.edu.pl

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej, w tym celu należy:

 • złożyć podanie z prośbą o zwolnienie z opłaty skierowane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia;
 • zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy rodziców;
 • inne dokumenty świadczące o braku zdolności finansowej do wniesienia w/w opłaty.

Opłaty za studia

Zarządzenie o opłatach

Obniżenie opłaty za studia

Cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, podejmujący naukę na studiach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich i kursach wnoszą opłaty obniżone o 30%.

Zwolnienie z opłaty za studia

W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za studia, w tym celu należy złożyć podanie do Prorektora ds. studenckich dołączając dokumenty świadczące o braku  zdolności finansowej do wniesienia w/w opłat.

Osoby spoza UE i EFTA

które mogą studiować na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 

 • na studiach stacjonarnych – nieodpłatnie;
 • na studiach niestacjonarnych – płacąc zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne;
 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
 2. posiadacze ważnej Karty Polaka;
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
 8. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Na podst. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Art. 43. ust. 2