Przejdź do treści

Zasady kwalifikacji z Maturą Międzynarodową oraz Maturą Europejską

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Międzynarodową i uzyskali na dyplomie IB przynajmniej 37 punktów, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Maturzyści, którzy zdawali Maturę Europejską i uzyskali na dyplomie EB ocenę ogólną przynajmniej 88 punktów na 100, otrzymują maksymalną punktację na kierunku/kierunkach, na który/których dokonali rejestracji, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Przyjęcie kandydatów z dyplomem IB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 37 punktów z zastrzeżeniem ust. 11 oraz kandydatów z dyplomem EB, którzy osiągną wynik mniejszy niż 88 punktów oraz kandydatów z dyplomem IB lub dyplomem EB, który ubiegają się o przyjęcie na kierunek lekarski, niezależnie od uzyskanej na dyplomie punktacji, następuje w oparciu o kryteria przyjęć osób z „nową maturą” oraz zgodnie z poniższą tabelą, w której przyjmuje się że:

  • dla Matury Międzynarodowej: poziom niższy – standard level, zwany dalej SL, przedmiotu zdanego przez kandydata odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu;
  • dla Matury Europejskiej: za poziom podstawowy uznaje się L2 i L3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się L4 i L5 oraz matematykę L5+3 (liczba godzin tygodniowo):
MATURA IBMATURA EBNOWA MATURAMATURA IBMATURA EBNOWA MATURA
Poziom SLPoziom podstawowy Poziom podstawowyPoziom HLPoziom rozszerzonyPoziom rozszerzony
79,00-10,00100%78,00-10,00100%
68,00-8,9586%67,00-7,9585%
57,00-7,9572%56,00-6,9570%
46,00-6,9558%45,00-5,9555%
35,00-5,9544%34,00-4,9540%
24,00-4,9530%23,00-3,9525%
11,00-3,95011,00-2,9510%

Dla kandydatów, biorących udział w rekrutacji na kierunek teologia (studia stacjonarne jednolite magisterskie), w związku z tym, że w ramach postępowania kwalifikacyjnego na ten kierunek obowiązuje egzamin wstępny, przyjmuje się zasadę, iż punktacja uzyskana z Matury Europejskiej lub Matury Międzynarodowej stanowi odpowiednik punktacji z egzaminu maturalnego. Drugą składową wyniku rekrutacyjnego jest na tych kierunkach punktacja z egzaminu wstępnego.

Wynik rekrutacyjny kandydata przystępującego do Matury Międzynarodowej, który na egzaminie w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB, uzyskał mniej niż 24 punkty, wynosi 0 punktów.

Dla przedmiotów, których kandydaci z dyplomem IB albo EB nie mają możliwości zdawać na maturze ze względu na program matury realizowany w danej szkole, ustala się odpowiedniki w tabeli poniżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej albo Maturze Europejskiej języka polskiego, dopuszcza się wzięcie pod uwagę przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego jako odpowiednika języka polskiego innego zdanego przez kandydata języka A1 (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku matury EB), przy czym przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie może być wzięty pod uwagę dwukrotnie ten sam język:

Przedmiot na maturze polskiejOdpowiedniki na maturze IBOdpowiedniki na maturze EB
język polski* język A1 (z grupy 1)* język L1
wiedza o społeczeństwie* business i management
* ekonomia
* historia * filozofia
* psychologia
* antropologia
* filozofia
* historia
* geografia
* ekonomia
historia sztuki* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”
* historia * sztuka
* muzyka
historia muzyki* historia
* przedmiot z grupy „sztuka”
* historia * sztuka
* muzyka

Kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają na dyplomie wynik z języka obcego na poziomie L2+3, uznaje się ten wynik za równoznaczny wynikowi języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym na egzaminie maturalnym.

Kandydaci z dyplomem IB albo EB, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i na dyplomie IB albo EB nie mają oceny z języka polskiego, przystępują do weryfikacji znajomości języka polskiego przeprowadzanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW.