studenci_podstrony_5.jpg
Stypendia dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Więcej informacji na stronie Samorządu Doktorantów, zobacz więcej.

Stypendia doktoranckie

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, może otrzymać stypendium doktoranckie, którego wysokość nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

 • Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który łącznie spełnia następujące kryteria:
  • terminowo realizuje program studiów doktoranckich i wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo zaangażowaniem w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;
  • w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich oraz wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.
 • Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dokumenty składa się od 1 do 31 października w sekretariacie studiów doktoranckich danego wydziału. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego (12 miesięcy), wypłacane jest na miesiąc z góry, do 10 dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie Samorządu Doktorantów, zobacz więcej.

Stypendia projakościowe

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie zadań projakościowych, którego wysokość nie może być niższa niż 800 zł (osiemset zł).

 • Stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach i kierunkach studiów doktoranckich. Jeżeli obliczona w ten sposób liczba uprawnionych nie stanowi liczby całkowitej, powinna zostać zaokrąglona w dół.
 • Mogą sie o nie starać cudzoziemcy przyjęci na zasadach odpłatności.
 • Dokumenty składa się od 1 do 31 października w sekretariacie studiów doktoranckich danego wydziału.

Więcej informacji na stronie Samorządu Doktorantów, zobacz więcej.

Stypendia ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami doktoranckimi, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie,
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Więcej informacji na stronie MNiSW, zobacz więcej.

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje