Przejdź do treści

Budowa podziemnego zbiornika na wodę do celów ppożDofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu lub dotacji – Dotacja celowa z części 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Nazwa zadania – Budowa podziemnego zbiornika na wodę do celów ppoż

Wysokość dofinansowania inwestycji: 2 000 000,00 zł

całkowita wartość: 2 156 500,00 zł

Planowana inwestycja polega na budowie podziemnego zbiornika na wodę do celów przeciwpożarowych o pojemności 200 m3. Planuje się budowę zbiornika w technologii żelbetowej, zagłębionego w ziemi, zintegrowanego z siecią wodno-kanalizacyjną oraz wyposażonego
w niezbędne urządzenia infrastruktury wraz z placem manewrowym dla samochodów Straży Pożarnej.

Planowany zakres inwestycji zawiera:

– budowę podziemnego żelbetowego zbiornika wody do celów przeciwpożarowych

o pojemności 200 m3 na podstawie zatwierdzonego i uzgodnionego projektu budowlano- wykonawczego;

– wykonanie podłączenia zbiornika do sieci wodociągowej – przyłącze wodne do napełniania zbiornika;

– przebudowa sieci gazowej będącej w kolizji z planowana konstrukcją zbiornika;

– wykonanie podłączenia zbiornika do kanalizacji – przyłącze do opróżniania zbiornika;

– wykonanie placu manewrowego w obrębie zbiornika dla pojazdów Straży Pożarnej wraz

z montażem i oznakowaniem podłączeń czerpalnych ze zbiornika;

– renowacja nawierzchni obiektu parkingu dwupoziomowego będącego w obszarze oddziaływania budowy zbiornika i terenu planowanej inwestycji;

– wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji użytkowania.