Przejdź do treści

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Nazwa programu lub dotacji – Dotacja celowa z części 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Nazwa zadania – Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z rozbiórką znajdujących się na nich naniesień

Dofinansowanie – 3 500 000 zł

Całkowita wartość – 4 439 570 zł

Przedmiotem inwestycji jest pozyskanie w użytkowanie wieczyste gruntów wraz ze znajdującymi się na nich naniesieniami oraz rozbiórka przejętej wraz z gruntami nieruchomości. Obiekt ten, dawniej wykorzystywany jako pawilon handlowy Marcpol, od szeregu lat jest nieużytkowany i nieremontowany, i z uwagi na postępującą degradację techniczną nie nadaje się do remontu.

Grunty wraz z naniesieniami o których mowa położone na jednym z Kampusów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znajdującym się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.  

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału edukacyjnego UKSW. Na przejętych gruntach w dalszej perspektywie planowane są inwestycje skutkujące zwiększeniem bazy naukowo – dydaktycznej UKSW.