Przejdź do treści

Udostępnianie danych. Wykaz Podmiotów uprawnionych:

UKSW (Administrator) może udostępnić dane osobowe innemu Podmiotowi, gdy ten legitymuje się wyraźną podstawą prawną wynikającą z art. 6 ust. 1 RODO do których należą m.in.: zgoda osoby, której dane dotyczą, obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu – upoważnienie wydane przez Szefa ABW albo Szefa AW, legitymacja służbowa;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne  – pisemny wniosek Szefa CBA lub osoby przez niego upoważnionej;
 • Komornik  – pismo komornika;
 • Ośrodek pomocy społecznej – wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego;
 • Policja – imienne upoważnienie wydane przez: Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta;
 • Prokuratura – postanowienie prokuratora;
 • Sądy – postanowienie sądu;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego – okazanie upoważnienia wydanego przez Szefa SKW albo Szefa SWW, okazanie legitymacji służbowej;
 • Straż Graniczna – imienne upoważnienie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego funkcjonariusza, legitymacja służbowa;
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wniosek;
 • Żandarmeria Wojskowa – imienne upoważnienie wydane przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, legitymacja służbowa – więcej szczegółów na www.forum.uksw.edu.pl.

PORADNIKI, WZORY PISM