Przejdź do treści

W 2017 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły umowę o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0093/16-00, na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Modernizowanym obiektem jest budynek główny Rektoratu usytuowany w Warszawie przy ul. Dewajtis 5. Głównym celem projektu jest znacząca poprawa efektywności energetycznej budynku uczelni publicznej. 

Wyznaczony cel ma rozwiązać zdiagnozowane problemy, którymi są: duże straty ciepła, nieszczelne, zniszczone okna oraz drzwi, niesprawny system wentylacji naturalnej, nieocieplone ściany, dachy, stropy i stropodachy budynku, które łącznie sprawiają, że efektywność energetyczna obiektu jest niska. Przewidziany zakres realizacji projektu będzie skutkował:

  • ograniczeniem strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej,
  • zmniejszeniem rocznego zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszeniem zużycia energii końcowej,
  • powyższe efekty spowodują jednocześnie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego,
  • realizacja projektu będzie skutkować także zmniejszeniem kosztów utrzymania całego obiektu.

Głównymi beneficjentami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będą osoby na co dzień korzystające z uzyskanych produktów przedsięwzięcia (studenci, kadra naukowa i pozostali pracownicy) – zapewnienie im odpowiednich warunków nauki i pracy oznacza:

  • polepszenie stanu bazy lokalowej uczelni,
  • zwiększenie komfortu nauki studentów,
  • zwiększenie komfortu pracy dla pracowników,
  • zintensyfikowanie prowadzenia działań powiązanych z rynkiem pracy i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Realizacja projektu zapewni optymalne wykorzystanie infrastruktury, co pozwoli na zapewnienie warunków kształcenia na poziomie odpowiadającym rosnącemu prestiżowi Uczelni i dalszym ambicjom UKSW w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.

Dodatkową wartością wynikającą z realizacji projektu jest modernizacja budynku użyteczności publicznej, będącego obiektem zabytkowym, co wpisuje się w planowane działania na rzecz zachowania dziedzictwa makroregionu, pobudza rozwój poprzez działania polegające m.in. na poprawie i zachowaniu stanu zabytków nieruchomych i poprawie warunków dla prowadzenia działalności edukacyjnej, gdyż potencjał edukacyjny jest bazą sprzyjającą budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i zintegrowanej z gospodarką światową.

Planowana wartość działań związanych z termomodernizacją wynosi 5 062 192,97 PLN, z czego 3 076 023,04 PLN to wkład Sunduszu Spójności.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaniecha podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym projektem, które skorzystały z ww. mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.