Przejdź do treści

Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się. Referencyjny Ośrodek BadawczyJest to ogólnouczelniana jednostka, której celem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych ze starością i starzeniem się społeczeństwa, a w sposób szczególny polityki społecznej wobec osób starszych uwzględniającej skutki pandemii oraz wpływ zastosowanych obostrzeń na różne sfery życia osób w wieku 60+. Centrum Badań nad Starością i Starzeniem się. Referencyjny Ośrodek Badawczy (wcześniej: Referencyjny ośrodek Badawczy) realizuje swoje zadania przede wszystkim w formie: badań naukowych i prac rozwojowych; projektów i przedsięwzięć społecznie ważnych; konferencji, debat społecznych, seminariów itp.

W ramach działań Referencyjnego Ośrodka Badawczego naukowcy i eksperci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Polityki i Spraw Socjalnych realizowali projekt „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60 +”. Opracowany w ramach projektu innowacyjny Model Interwencji Społecznej, adresowany do osób starszych, od maja do końca listopada 2022 r. był wdrażany pilotażowo w trzech gminach Mazowsza, w których liczba seniorów przewyższa średnią krajową: Boguty-Pianki, Przasnysz i Wyszogród.

Celem modelu było przygotowanie rozwiązań umożliwiających właściwe funkcjonowanie osób starszych, rekompensujące utracone poczucie bezpieczeństwa i możliwość realizacji działań w sferze społecznej i kulturowej, na rynku pracy a także zapobiegające samotności.
Obecnie Centrum realizuje zadanie finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Świat na miarę seniora – sytuacja osób starszych w Polsce”. Celem zadania jest pogłębienie wiedzy naukowej prezentującej sytuację osób starszych w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zdrowotnym, rodzinnym, a także dostępności i korzystania z usług społecznych, relacji międzypokoleniowych, włączenia cyfrowego, wartości istotnych dla seniorów z perspektywy ich jakości życia, potrzeb osób w wieku senioralnym, możliwości i stopnia ich zaspokojenia oraz realizowanych przez seniorów działań w kontekście ich przeszłych doświadczeń życiowych i obecnych możliwości. Określone zostaną także strategie życiowe seniorów oraz ich wybory dotyczące stylu życia.

Referencyjny Ośrodek Badawczy UKSW

ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 23, pok. 402 i 403
tel. +48 22 561 90 32

Strona internetowa: rob.uksw.edu.pl
E-mail: rob@uksw.edu.pl

Dyrektor
dr Elżbieta Bojanowska

e.bojanowska@uksw.edu.pl