Przejdź do treści

Laboratorium Waloryzacji Środowiska

Laboratorium mieści się w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS (system informacji geograficznej) zostało wyposażone w sprzęt laboratoryjny na potrzeby badań, które pozwalają na prawidłową interpretację rzeczywistości przyrodniczej.

Prowadzony w pracowni program wykładów oraz warsztatów w dziedzinie nauk o Ziemi jest ukierunkowany na zasady gromadzenia oraz udostępniania złożonych danych o środowisku przyrodniczym do celów planistycznych (plany miejscowego zagospodarowania, mapy geośrodowiskowe, strategie rozwoju gmin itp.) oraz zarządzania środowiskiem przyrodniczym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W badaniach studialnych podstawową rolę pełnią stacje Apple wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem bazodanowym oraz do badań środowiskowych o charakterze geograficznym (GIS). Komputery te wykorzystywane są również w wizualizacji obrazów z mikroskopów polaryzacyjnych firmy ZEISS. Osobną grupę sprzętową w laboratorium hydrologicznym stanowią urządzenia laboratoryjno-terenowe do badań wybranych parametrów fizycznych i chemicznych wody.

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody. Laboratorium prowadzi program edukacji akademickiej w ramach interdyscyplinarnego kierunku ochrona środowiska w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner.

Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24, 01-938 Warszawa