Przejdź do treści

W dniu 6 marca 2023r.  Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia w Polsce zorganizowało konferencję naukową „Umiejętności cyfrowe 2023 pl.” W trakcie konferencji ogłoszono laureatów listy 100 oraz wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody osobom wnoszącym wybitny wkład w rozwój świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce.

Konferencję otworzyli pani prof. dr hab. Anna Fidelus, Prorektor UKSW ds. Studenckich i Kształcenia oraz pan Włodzimierz Marciński założyciel Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia, Przewodniczący jego Rady Programowej. Słowo wstępne do uczestników wygłosił pan Paweł Lewandowski – podsekretarz stanu w KPRM, koordynujący zagadnienia kompetencji cyfrowych w działaniach rządu.

Głównym tematem konferencji były umiejętności cyfrowe, które są wspólnym mianownikiem wszystkich zjawisk jakie pojawiają się w debacie nad problemami cyfryzacji w Polsce. W ostatnich latach za sprawą transformacji cyfrowej rośnie rola i znaczenie umiejętności cyfrowych. W trakcie konferencji omówiono m.in. politykę cyfrowej transformacji edukacji, program rozwoju kompetencji cyfrowych do roku 2030, finansowanie rozwoju kompetencji cyfrowych obywateli ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego ( FERS) 2021- 2027 jak też przedstawiono założenia programu Komisji Europejskiej dla „Digital Decade”. W takcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny poświęcony przyszłości umiejętności cyfrowych w Polsce. W panelu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej i biznesu.

Konferencje z cyklu „Umiejętności cyfrowe.pl” odbywają się od 10 ciu lat. Rok 2023 jest w Polsce szczególnie ważny dla tematyki podnoszenia kompetencji cyfrowych z uwagi na dwa dokumenty strategiczne przygotowywanie przez administracje państwa. Pierwszym z nich jest Plan Rozwoju Kompetencji Cyfrowych przygotowany przez KPRM i przyjęty kilka dni przed konferencją. Mówiła o nim pani dr Katarzyna Nosalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w KPRM. Drugim jest Polityka Cyfrowej Edukacji przygotowana przez MEiN i prezentowana przez pana dyrektora Tomasza Kulasę, z Departamentu Centrum Kompetencji Cyfrowych MEiN. O środkach możliwych na realizację obu tych inicjatyw mówiła podczas konferencji pani dyrektorka Małgorzata Mika z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Oczekiwania dotyczące podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce, w kontekście zobowiązań wytyczonych krajom UE w dokumencie „Digital Decade – the EU policy programme 2030” przedstawili przedstawiciel Komisji Europejskiej pan Jurand Drop oraz dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland pan Paweł Mieczkowski.

Wystąpienia programowe dały podstawy do substancjonalnej dyskusji eksperckiej prowadzonej przez panią dr Annę Kwiatkowską w Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkinię Rady Cyfryzacji przy KPRM, organizatorkę corocznych konferencji naukowych ”Informatyka w Edukacji”. Do dyskusji zaproszeni zostali: pani Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektorka Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego województwa podlaskiego, pani Iwona Brzózka – Złotnicka – Prezeska Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog,  pani Monika Eilmes – Kierowniczka Działu Projektów Unijnych w Fundacji ORANGE, pani prof. ucz. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska – Katedra Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, Dyrektor Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, członek Rady do spraw Cyfryzacji przy KPRM, pani Małgorzata Mika – dyrektorka w MFiPR oraz pan Tomasz Kulasa – dyrektor w MEiN. Dyskusja pokazała wieloaspektowość tematyki podnoszenia kompetencji cyfrowych, a najczęściej podnoszoną kwestią były potrzeby edukacyjne zarówno pod względem ilościowych jak i jakościowym. Szczególnie podkreślano znaczenie upowszechniania edukacji cyfrowych na wszystkich poziomach oraz kierunkach kształcenia. Korespondowało to inicjatywą powstania Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej UKSW.

Podczas konferencji Pani Profesor Grażyna Szpor  przedstawiła misje i cele utworzonego w 2022 r. Centrum Liderów Transformacji Cyfrowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (CLTC). Podkreśliła, że solidną bazą dla nowych działań integrujących liderów transformacji jest Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne, stowarzyszenie wspierane od 2011 r. przez UKSW. Skupia ono pracowników naukowych z kilkunastu uczelni oraz ekspertów-praktyków na interdyscyplinarnych badaniach różnych aspektów transformacji cyfrowej. Efekty badań publikowane są w monografiach serii „Internet” oraz prezentowane na konferencjach z cyklu „Bezpieczeństwo w Internecie. Podstawą planowanych prac CLTC nad modelem podnoszenia kompetencji cyfrowych w szkołach wyższych, jest też dorobek naukowy istniejącej od 2001 roku Katedry Prawa Informatycznego, m.in. w zakresie modelu regulacji jawności i jej ograniczeń, nagradzanego przez środowiska prawnicze i informatyczne, sukcesywnie wdrażanego do systemu prawa.   

Druga część wydarzenia poświęcona była ogłoszeniu wyników Listy 100 za 2022 rok. Jest to już szósta edycja Listy 100 wyróżniającej osoby o wybitnych wkładzie w upowszechnianie oraz rozwój świadomości oraz umiejętności cyfrowych w Polsce. Nominowanych do tej edycji było ponad 190 kandydatur spośród których kapitula wyłoniła laureatów. W sumie, w latach 2017 – 2022 na wspomnianej liście znalazło się ponad 450 osób. Są to w większości nauczyciele szkolni i akademiccy, działacze samorządowi oraz organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji. Wyróżnieni otrzymują dyplomy honorowe oraz przysługuje im prawo wykorzystywania logo edycji Listy 100. Najważniejsze jest jednak samo wyróżnienie, gdyż nominują do niego przedstawiciele środowiska zaangażowanych w rozwój społeczeństwa cyfrowego – co oznacza uznanie środowiskowe. W tym roku dzięki uprzejmości sponsora: Fundacji „Ubi societas, ibi ius”, osoby odbierające wyróżnienia otrzymywały  XXII tom Wielkiej Encyklopedii Prawa – Prawo informatyczne.

Konferencję zorganizowano w trybie hybrydowym. Stacjonarnie, w Auli Roberta Schumana Auditorium Maximum UKSW, uczestniczyło w niej ponad 200 osób, zaś relację online – m.in. dzięki promocji zapewnionej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska – śledziło na kanale You Tube ponad 600 osób.